Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ochrona osób i mienia

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: Agnieszka Szulakowska

Zamawiający powinni pamiętać, że w przypadku zamawiania usług ochrony osób i mienia muszą wymagać od wykonawców posiadania koncesji na prowadzenie takiej działalności.

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności szczegółowo reguluje ustawa o ochronie osób i mienia (dalej: uoom) wraz z aktami wykonawczymi.

Działalność koncesjonowana

Niektóre formy działalności wymagają uzyskania stosownego zezwolenia, posiadania licencji bądź koncesji albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg) oraz art. 15 ust. 1 uoom podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, która powinna określać zakres i formę prowadzenia tych usług.

Konieczność uzyskania koncesji oznacza, że przedsiębiorca nie może podjąć działalności, jeżeli nie spełni przewidzianych prawem szczególnych jej warunków, m.in. musi wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o jej udzielenie. O udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usługi ochrony osób i mienia może ubiegać się:

 

1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję drugiego stopnia, o której mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 29 ust. 1 uoom,

2) przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna, jeżeli licencję, o której mowa w pkt 1, posiada co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji.

 

Należy o tym pamiętać przy formułowaniu opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne