Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Udostępnianie siwz

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: Paweł Banasik

Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w ogóle tego odmówić?

Ustawodawca bardzo szczegółowo uregulował treść oraz warunki związane z udostępnianiem siwz i wprowadzaniem do niej ewentualnych zmian. Zamawiający powinien także umożliwić każdemu wykonawcy równy dostęp do siwz, w zgodzie z zasadą równego traktowania wykonawców przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W kodeksie cywilnym

Sama idea tworzenia i udostępniania siwz koreluje z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny w zakresie aukcji i przetargu, czyli modelem cywilistycznym. Otóż w świetle art. 701 § 4 kc „organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu”. Wskazane w tym przepisie warunki przetargu to odpowiednik siwz przewidzianej w zamówieniach publicznych, w której określone są warunki postępowania oraz zapisy przyszłej umowy.

Specyfikacja stanowi faktycznie oświadczenie woli zamawiającego, a jej udostępnienie odnosi skutek w postaci powstania po stronie zamawiającego zobowiązania do przestrzegania zapisów tego dokumentu, czego szczególnym przejawem jest ocena spełniania warunków udziału opisanych w siwz i następująca potem ocena merytoryczna ofert: „Udostępnienie siwz jest zatem czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i innych elementów wymienionych w siwz” (wyrok KIO z dnia 27 lipca 2011 r. – KIO 1513/11).

Prawo czy obowiązek

Zamawiający, w myśl art. 37 ust. 2 pzp, może udostępnić siwz na własnej stronie internetowej już od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak przetarg nieograniczony, w którym ustawodawca zrezygnował z uprawnienia, a nałożył na zamawiającego wprost obowiązek udostępniania siwz na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. Udostępnienie na stronie internetowej jest w tym trybie obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, dlatego zamawiający w przypadku niezamieszczenia siwz na stronie nie może tłumaczyć się np. problemami technicznymi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne