Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Udostępnianie siwz

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: Paweł Banasik

Kiedy zamawiający musi, a kiedy może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na swojej stronie internetowej, a także czy może ograniczyć wykonawcy wgląd do jej wersji papierowej lub w ogóle tego odmówić?

Ustawodawca bardzo szczegółowo uregulował treść oraz warunki związane z udostępnianiem siwz i wprowadzaniem do niej ewentualnych zmian. Zamawiający powinien także umożliwić każdemu wykonawcy równy dostęp do siwz, w zgodzie z zasadą równego traktowania wykonawców przewidzianą w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W kodeksie cywilnym

Sama idea tworzenia i udostępniania siwz koreluje z postanowieniami ustawy Kodeks cywilny w zakresie aukcji i przetargu, czyli modelem cywilistycznym. Otóż w świetle art. 701 § 4 kc „organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu”. Wskazane w tym przepisie warunki przetargu to odpowiednik siwz przewidzianej w zamówieniach publicznych, w której określone są warunki postępowania oraz zapisy przyszłej umowy.

Specyfikacja stanowi faktycznie oświadczenie woli zamawiającego, a jej udostępnienie odnosi skutek w postaci powstania po stronie zamawiającego zobowiązania do przestrzegania zapisów tego dokumentu, czego szczególnym przejawem jest ocena spełniania warunków udziału opisanych w siwz i następująca potem ocena merytoryczna ofert: „Udostępnienie siwz jest zatem czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego, który jest związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i innych elementów wymienionych w siwz” (wyrok KIO z dnia 27 lipca 2011 r. – KIO 1513/11).

Prawo czy obowiązek

Zamawiający, w myśl art. 37 ust. 2 pzp, może udostępnić siwz na własnej stronie internetowej już od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak przetarg nieograniczony, w którym ustawodawca zrezygnował z uprawnienia, a nałożył na zamawiającego wprost obowiązek udostępniania siwz na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia do upływu terminu składania ofert. Udostępnienie na stronie internetowej jest w tym trybie obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, dlatego zamawiający w przypadku niezamieszczenia siwz na stronie nie może tłumaczyć się np. problemami technicznymi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne