Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Oferta orientacyjna

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: Piotr Pieprzyca

Pojęcie oferty orientacyjnej pojawia się tylko w przypadku dynamicznego systemu zakupów. Jest to specyficzny rodzaj oferty, który w żaden sposób nie wiąże wykonawcy, ponieważ nie zawiera oświadczenia woli.

Dynamiczny system zakupów (dalej: dsz) to ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne, nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne. Zamawiający w celu ustanowienia dsz oraz udzielenia zamówień objętych tym systemem zobowiązany jest do stosowania przepisów dotyczących przetargu nieograniczonego, chyba że regulacje dotyczące dsz stanowią inaczej.

Sposób na zbadanie rynku

Jedną z cech charakterystycznych dsz jest składanie przez wykonawców zainteresowanych udziałem w systemie tzw. ofert orientacyjnych. Z treści art. 105 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika jednak, co należy rozumieć pod tym pojęciem. Zasadne wydaje się jednak przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym będzie to oferta w rozumieniu innych przepisów pzp, z uwzględnieniem szczególnych regulacji zawartych w dziale III rozdział 2 ustawy. Z punktu widzenia zamawiającego podstawowym zadaniem ofert orientacyjnych jest przeprowadzenie swoistego badania rynku, które zakreśli krąg przyszłych potencjalnych wykonawców, z którymi zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę o zamówienie publiczne. Wykonawcy ponadto deklarują w ten sposób chęć zawarcia umowy z zamawiającym na wstępnych warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz.

Termin złożenia oferty

Prawo zamówień publicznych nie precyzuje wprost, kiedy rozpoczyna się dsz, a co za tym idzie – od kiedy dokładnie mogą być składane oferty orientacyjne. Należy więc przyjąć, że dsz zostaje ustanowiony przez zamawiającego z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie art. 105 ust. 1 pzp stanowi, że w celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów wykonawcy mogą składać oferty orientacyjne przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów, tzn. tak na etapie jego ustanawiania, jak i po zamieszczeniu uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dsz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne