Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zbyt kosztowna skarga do sądu

Data publikacji: 01-08-2012 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    konsorcjum   pełnomocnictwo
Autor: Rys. A. Szczęsna

Skarga składana do sądu okręgowego ma służyć badaniu prawidłowości działania KIO, która orzeka często w sprawach dużej wagi. Jednak z racji wysokich kosztów, jakie trzeba w związku z tym ponieść, jest środkiem ochrony prawnej stosowanym niezwykle rzadko. Opłata za wniesienie skargi może bowiem wynieść nawet 5 mln zł.

Skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ust. 1 pzp, przysługuje na wyrok KIO (orzeczenie merytoryczne rozstrzygające spór co do istoty) oraz na postanowienia kończące postępowanie odwoławcze:

 

  • postanowienie o odrzuceniu odwołania (art. 189 ust. 2 pzp),
  • postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 183 ust. 5 pzp).

 

Skarga do sądu nie przysługuje natomiast na postanowienie prezesa KIO w przedmiocie zwrotu odwołania, o którym mowa w art. 187 ust. 6 pzp (tj. w przypadku nieuiszczenia wpisu od odwołania w ustawowym terminie oraz bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołania).

 

Przywołany wyżej art. 198a ust. 1 pzp wyraźnie opisuje skargę jedynie na orzeczenia KIO. W literaturze przedmiotu słusznie podnosi się, że taka sytuacja prawna jest nieakceptowalna. Z uwagi na prekluzyjny charakter terminów wniesienia odwołania skutek faktyczny zwrotu odwołania jest dla odwołującego dokładnie taki sam, jak skutek postanowienia KIO w przedmiocie odrzucenia odwołania. Mimo to odwołujący, któremu zostało zwrócone odwołanie, nie ma prawa do złożenia skargi do sądu.

Skąd tak wysoka opłata

Nie sposób także mówić o realności skargi jako środka zaskarżenia orzeczenia KIO wobec kosztów sądowych, jakie się z tym wiążą. Zgodnie bowiem z art. 34 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: ukssc) od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, chyba że skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne