Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Ograniczenie podwykonawstwa

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Wykonawca posiada prawo do zlecenia realizacji całego zakresu uzyskanego kontraktu publicznego podwykonawcy. Istnieją jednak konkretne sytuacje, w których zamawiający może to prawo ograniczyć.

Zamawiający w ramach przeprowadzanych postępowań o zamówienie publiczne często ograniczają możliwość występowania podwykonawstwa w toku realizacji przez wykonawcę przedmiotu zamówienia publicznego.

 

Podnoszą oni argument, że w wielu przypadkach jest to jedyna możliwość skutecznego zagwarantowania realizacji przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. W wielu przypadkach bowiem (zwłaszcza w robotach budowlanych) wykonawcy zlecają realizację części przedmiotu zamówienia (a niekiedy nawet całości) podwykonawcom, co często kończy się wadliwym wykonaniem zobowiązania wynikającego z zamówienia publicznego. Dzieje się tak, ponieważ z reguły wykonawcy (w celu obniżenia kosztów) zlecają realizacje części lub całości przedmiotu zamówienia firmom nieposiadającym tak dużego doświadczenia jak oni sami, czy też wręcz nieposiadającym żadnego doświadczenia. Na drugim biegunie znajdują się jednak przepisy statuujące zasady zamówień publicznych, takie jak konkurencyjność i brak dyskryminacji uczestników rynku.

Zakres zamówienia zlecony podwykonawcom

Występowanie podwykonawstwa w zamówieniach publicznych uregulowane zostało w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Pierwszy z przepisów uprawnia zamawiającego do żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą ten powierzy do realizacji podwykonawcom. Podkreślić należy, że artykuł ten niesie za sobą jedynie uprawnienie zamawiającego do otrzymania pewnej informacji, a mianowicie o zakresie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, które zlecone zostaną podwykonawcom przez wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Nie daje jednak zamawiającemu uprawnienia do żądania wskazania konkretnych podmiotów, którzy jako podwykonawcy realizować będą przedmiot zamówienia publicznego. Tymczasem w praktyce zamawiający umieszczają tego typu wymóg w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naruszając tym samym uprawnienie, jakie przysługuje im z art. 36 ust. 4 pzp.

 

Przekroczenie omawianego przepisu nie wyklucza co prawda możliwości wystąpienia w toku realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawstwa, jednak ogranicza prawo wykonawcy, któremu poprzez wskazanie w ofercie konkretnych podwykonawców ograniczony został desygnat tych podmiotów, którzy będą uczestniczyć w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne