Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Oferta dodatkowa

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Agnieszka Adach-Nerwińska

Zasady „dogrywki” między wykonawcami, którzy w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium jest cena, złożyli oferty z taką samą ceną. W drugim podejściu mogą zaproponować znów taką samą cenę lub niższą, ale nigdy wyższą.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

 

Na mocy art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwani wykonawcy mają prawo złożyć nową ofertę cenową z jednym zastrzeżeniem: nie może być ona wyższa od poprzednio podanej. Cena może być zatem taka sama, jak zaoferowana w ofercie pierwotnej.

Brak odpowiedzi wykonawcy

Tak jak wskazano, wykonawcy – składając oferty dodatkowe – nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już wcześniej ofertach, bowiem skutkować to będzie odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp). Takiej samej sankcji podlega wykonawca, który nie udzieli odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej. Co natomiast powinien zrobić zamawiający, gdy zwrócił się o złożenie ofert dodatkowych, a obaj wykonawcy w wyznaczonym terminie tego nie zrobili? Zakładając, że wykonawcy nie poinformowali, czy podtrzymują cenę z oferty, a wezwanie do złożenia ofert doręczono skutecznie – zamawiający powinien unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 pzp.

 

Unieważnieniem postępowania w oparciu o powyższą podstawę prawną będzie również skutkowało złożenie ofert dodatkowych zawierających dwie identyczne ceny. Składanie ofert dodatkowych jest bowiem czynnością jednorazową, bez możliwości organizacji kolejnej „dogrywki” między wykonawcami.

Wykluczeni też składają

Warto zaznaczyć, że do złożenia ofert dodatkowych zamawiający wzywa wszystkich wykonawców, którzy zaoferowali identyczne ceny – również tych, którzy podlegają wykluczeniu. Takie stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 sierpnia 2010 r. (KIO 1636/10), w którym stwierdziła, że „czynność wezwania wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w tej samej cenie, do złożenia ofert dodatkowych, została dokonana w zgodzie z postanowieniami art. 91 ust. 5 pzp. Wymieniony przepis nie wymaga, aby wezwanie odnosiło się jedynie do wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, a zamawiający wystosował wymienione wezwanie po uzupełnieniu ofert przez wykonawców”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne