Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wyjaśnianie treści ogłoszenia

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Małgorzata Moskwa

Choć prawo zamówień publicznych nigdzie nie porusza tej kwestii, to wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia w przetargu ograniczonym, a nawet żądać modyfikacji ogłoszenia w trybie odwoławczym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg ograniczony jest – obok przetargu nieograniczonego – podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego, co oznacza, że zamawiający może stosować te dwa tryby zawsze, a dopiero przy zajściu określonych w pzp przesłanek może wybrać inny tryb udzielenia zamówienia. W zależności od tego, w jakim trybie zamówienie będzie udzielane i jak wysoka będzie jego wartość, zamawiający umieszcza ogłoszenie o zamówieniu publicznym w ogólnodostępnych publikatorach, co ma zapewnić konkurencyjność, równość w traktowaniu potencjalnych wykonawców, a przede wszystkim jawność postępowania. Zasadą zatem jest, że zamawiający publikuje ogłoszenie, a odstępstwa od tej reguły muszą być wyraźnie w ustawie określone. Zgodnie z art. 2 pkt 7a pzp takie ogłoszenie wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia w danym trybie. W zależności natomiast od trybu, w jakim zamówienie publiczne ma zostać udzielone, ogłoszenie będzie zawierać cechujące dany tryb elementy.

Minimalna treść ogłoszenia

Na podstawie delegacji z art. 11 ust. 6 pzp Rada Ministrów określiła wzór ogłoszenia o zamówieniu, które ma być umieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wzór stanowi załącznik numer 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. Zgodnie z przyjętym wzorem ogłoszenie winno zawierać między innymi takie elementy, jak:

  • oznaczenie zamawiającego,
  • przedmiot zamówienia,
  • informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym,
  • informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy,
  • oznaczenie trybu, w którym ma zostać udzielone zamówienie.

 

Minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu przeprowadzanym w trybie przetargu ograniczonego zawiera art. 48 ust. 2 pzp. Obok podstawowych elementów powinno ono zawierać dodatkowe punkty właściwe tylko dla tego trybu, przy czym podkreślić trzeba, że ogłoszenie o zamówieniu musi być zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne