Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Wyjaśnianie treści ogłoszenia

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Małgorzata Moskwa

Choć prawo zamówień publicznych nigdzie nie porusza tej kwestii, to wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia w przetargu ograniczonym, a nawet żądać modyfikacji ogłoszenia w trybie odwoławczym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg ograniczony jest – obok przetargu nieograniczonego – podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego, co oznacza, że zamawiający może stosować te dwa tryby zawsze, a dopiero przy zajściu określonych w pzp przesłanek może wybrać inny tryb udzielenia zamówienia. W zależności od tego, w jakim trybie zamówienie będzie udzielane i jak wysoka będzie jego wartość, zamawiający umieszcza ogłoszenie o zamówieniu publicznym w ogólnodostępnych publikatorach, co ma zapewnić konkurencyjność, równość w traktowaniu potencjalnych wykonawców, a przede wszystkim jawność postępowania. Zasadą zatem jest, że zamawiający publikuje ogłoszenie, a odstępstwa od tej reguły muszą być wyraźnie w ustawie określone. Zgodnie z art. 2 pkt 7a pzp takie ogłoszenie wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia w danym trybie. W zależności natomiast od trybu, w jakim zamówienie publiczne ma zostać udzielone, ogłoszenie będzie zawierać cechujące dany tryb elementy.

Minimalna treść ogłoszenia

Na podstawie delegacji z art. 11 ust. 6 pzp Rada Ministrów określiła wzór ogłoszenia o zamówieniu, które ma być umieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wzór stanowi załącznik numer 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. Zgodnie z przyjętym wzorem ogłoszenie winno zawierać między innymi takie elementy, jak:

  • oznaczenie zamawiającego,
  • przedmiot zamówienia,
  • informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym,
  • informacje o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy,
  • oznaczenie trybu, w którym ma zostać udzielone zamówienie.

 

Minimalną treść ogłoszenia o zamówieniu przeprowadzanym w trybie przetargu ograniczonego zawiera art. 48 ust. 2 pzp. Obok podstawowych elementów powinno ono zawierać dodatkowe punkty właściwe tylko dla tego trybu, przy czym podkreślić trzeba, że ogłoszenie o zamówieniu musi być zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne