Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak udzielać zamówień uzupełniających

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: rys. D. Stańda

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustawodawca wprowadził możliwość udzielenia zamówień uzupełniających poprzez zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Przesłanki tego trybu dla zamówień uzupełniających zostały określone:

 

  1. dla usług i robót budowlanych – w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (art. 134 ust. 6 pkt 3 pzp dla zamówień sektorowych),
  2. dla dostaw – w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp (art. 134 ust. 6 pkt 4 pzp dla zamówień sektorowych).

Procedura niekonkurencyjna

Tryb zamówienia z wolnej ręki – w odróżnieniu od innych trybów, w tym np. negocjacji bez ogłoszenia – jest prowadzony tylko z jednym wykonawcą. Jest to więc tryb niekonkurencyjny. Ustawodawca zastrzegł, że można go stosować, ale tylko wtedy, gdy potrafimy uzasadnić, że zaszły przesłanki opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, zezwalające na zastosowanie w danym wypadku właśnie trybu zamówienia z wolnej ręki. Przepisy pzp w sposób enumeratywny wskazują okoliczności, w których zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Przy ich zastosowaniu należy przyjąć bardzo dokładną interpretację, bez nieuzasadnionego rozszerzania, co – niestety – często się zdarza. Naczelny Sąd Administracyjny w swoich wyrokach podkreśla zasadę stosowania tego trybu tylko w sytuacjach ściśle określonych przez ustawę (np. wyrok z dnia 3 października 1999 r. – I SA 2128/98, wyrok z dnia 22 marca 2000 r. – II SA 2169/99).

Informacja w ogłoszeniu i siwz

W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp jednoznacznie zapisano, że o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zamawiający powinien poinformować potencjalnych wykonawców już w ogłoszeniu o zamówieniu. Potwierdzeniem tego jest art. 41 pkt 15 i art. 48 ust. 2 pkt 15 pzp. Brak takiej informacji w ogłoszeniu uniemożliwia późniejsze udzielenie i realizację zamówienia uzupełniającego. Zgodnie z zapisami pzp możliwość przewidywania zamówień uzupełniających występuje tylko dla zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a w przypadku zamówień sektorowych – jeszcze dodatkowo w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne