Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Jak udzielać zamówień uzupełniających

Data publikacji: 02-07-2012 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: rys. D. Stańda

W ciągu trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego, które jest tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe. Taką ewentualność musi jednak przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i poinformować o tym potencjalnych wykonawców poprzez odpowiedni zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ustawodawca wprowadził możliwość udzielenia zamówień uzupełniających poprzez zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Przesłanki tego trybu dla zamówień uzupełniających zostały określone:

 

  1. dla usług i robót budowlanych – w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (art. 134 ust. 6 pkt 3 pzp dla zamówień sektorowych),
  2. dla dostaw – w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp (art. 134 ust. 6 pkt 4 pzp dla zamówień sektorowych).

Procedura niekonkurencyjna

Tryb zamówienia z wolnej ręki – w odróżnieniu od innych trybów, w tym np. negocjacji bez ogłoszenia – jest prowadzony tylko z jednym wykonawcą. Jest to więc tryb niekonkurencyjny. Ustawodawca zastrzegł, że można go stosować, ale tylko wtedy, gdy potrafimy uzasadnić, że zaszły przesłanki opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, zezwalające na zastosowanie w danym wypadku właśnie trybu zamówienia z wolnej ręki. Przepisy pzp w sposób enumeratywny wskazują okoliczności, w których zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Przy ich zastosowaniu należy przyjąć bardzo dokładną interpretację, bez nieuzasadnionego rozszerzania, co – niestety – często się zdarza. Naczelny Sąd Administracyjny w swoich wyrokach podkreśla zasadę stosowania tego trybu tylko w sytuacjach ściśle określonych przez ustawę (np. wyrok z dnia 3 października 1999 r. – I SA 2128/98, wyrok z dnia 22 marca 2000 r. – II SA 2169/99).

Informacja w ogłoszeniu i siwz

W art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp jednoznacznie zapisano, że o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zamawiający powinien poinformować potencjalnych wykonawców już w ogłoszeniu o zamówieniu. Potwierdzeniem tego jest art. 41 pkt 15 i art. 48 ust. 2 pkt 15 pzp. Brak takiej informacji w ogłoszeniu uniemożliwia późniejsze udzielenie i realizację zamówienia uzupełniającego. Zgodnie z zapisami pzp możliwość przewidywania zamówień uzupełniających występuje tylko dla zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a w przypadku zamówień sektorowych – jeszcze dodatkowo w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne