Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Jak opisywać i naliczać kary umowne

Data publikacji: 01-06-2011 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Zawieranie umów długoterminowych niesie za sobą ryzyko nienależytego wykonania zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o dotrzymanie terminu. Zabezpieczeniem w  takiej sytuacji mogą być kary umowne zapisane w umowach. Stosowane są jednak tylko w odniesieniu do zobowiązań niepieniężnych.

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 758 ze zm.), dalej: pzp, umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, co oznacza, że nie ma możliwości zawarcia umowy ustnej. Skoro więc jesteśmy zobowiązani opracować umowę na piśmie, musimy zastanowić się nad niektórymi jej podstawowymi zapisami.

Oświadczenie woli stron

Przyjmując, że umowa jest czynnością prawną obejmującą co najmniej dwa zgodne i wzajemnie odpowiadające sobie co do treści oświadczenia woli stron (konsensus), mającą na celu wywołanie określonych skutków prawnych polegających na ustanowieniu, zmianie lub zniesieniu prawa podmiotowego bądź stosunku prawnego, powinny pojawić się w niej takie elementy, jak:

 

 1. oznaczenie stron umowy,
 2. informacja, czego dotyczy jej zakres,
 3.  termin realizacji,
 4. termin gwarancji,
 5. sposób odbioru przedmiotu zamówienia,
 6.  forma płatności za przedmiot zamówienia,
 7. zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 8. kary umowne.

 

Do umów w sprawach zamówień publicznych ‒ zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp ‒ znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, odnoszące się w szczególności do:

 

 • zasad reprezentacji,
 • ważności czynności prawnych,
 • wad oświadczeń woli, działania w cudzym imieniu,
 • terminów

 

oraz Księga trzecia Tytuł III Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 384-396), Tytuł VII Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450-497), Tytuł XI Sprzedaż (art. 535-602), Tytuł XIII Dostawa (art. 605-612), Tytuł XV Umowa o dzieło (art. 627-646), Tytuł XVI Umowa o roboty budowlane (art. 647-658), Tytuł XVII Najem i dzierżawa (art. 659-709), Tytuł XVII Umowa leasingu (art. 7091-7098), Tytuł XXI Zlecenie (art. 734-751), Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia (art. 805-834).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne