Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Braki w dokumentacji

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

Ilekroć mówi się o realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z funduszy zagranicznych, tylekroć podkreśla się konieczność wydatkowania tych pieniędzy w sposób gwarantujący konkurencję rozumianą jako zapewnienie przez zamawiającego równego traktowania wszystkich biorących udział w postępowaniu wykonawców oraz niewystępowania praktyk dyskryminacyjnych względem konkretnego wykonawcy lub grupy wykonawców.

 

Ze względu na postulat zapewnienia efektywności wspólnotowego rynku wewnętrznego (o czym mowa m.in. w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) równe traktowanie wykonawców oraz brak ich dyskryminacji zyskuje szczególne znaczenie w przypadku podejmowania czynności względem wykonawców zagranicznych, a zwłaszcza tych, którzy są członkami Unii Europejskiej.

Warunki udziału

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej”.

 

Aby wykonawca udowodnił zamawiającemu, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a co za tym idzie mógł efektywnie uczestniczyć w postępowaniu, musi przedstawić stosowne dokumenty oraz oświadczenia. I tak, wykonawca (w ramach oferty) składa zamawiającemu oświadczenie w kwestii niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pzp, a także żądane przez zamawiającego dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że spełnia on ustanowione w oświadczeniu oraz specyfikacji istotnym warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne