Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zaświadczenie ZUS

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Marcin Kaczmarek
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS. Nie wystarczy tylko jego oświadczenie.

Obowiązek żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania uzależniony jest od wartości zamówienia:

 

  1. jeżeli wartość jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  2. przy wartości zamówienia poniżej progów unijnych zobowiązanie wykonawców do składania określonych dokumentów uzależnione jest od woli zamawiającego.

 

Jak wskazuje się w doktrynie, obowiązek żądania dokumentów w postępowaniach, których wartość osiąga progi unijne, dotyczy tylko dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp. Tylko one odnoszą się do podmiotu chcącego wziąć udział w postępowaniu i tylko brak tych dokumentów może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis).

 

Katalog dokumentów, których może żądać zamawiający, określony został na mocy delegacji art. 25 ust. 2 pzp w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817). Co istotne i zarazem często podkreślane, katalog dokumentów potwierdzających spełnianie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu jest zamknięty, a więc zamawiający nie może żądać od wykonawców dokumentów innych niż wskazane w rozporządzeniu. Jak jednak słusznie podkreśla się w interpretacji Urzędu Zamówień Publicznych, „powyższa zasada nie ma zastosowania do sytuacji, w której wykonawca zobowiązany jest udowodnić dysponowanie zasobami podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy) oraz zamówień sektorowych, w stosunku do których ustawodawca dopuścił możliwość żądania również innych dokumentów niż określone rozporządzeniem ‒ art. 138c ust. 1 pkt 2” (I. Łazuga, Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, www.uzp.gov.pl).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne