Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamawiać razem czy osobno

Data publikacji: 19-03-2012 Autor: Aleksandra Ciąglewicz-Miśta, mec. Arkadiusz Talik
Tagi:    dostawa   prawo opcji
Autor: Bartłomiej Brosz

Zasady szacowania wartości zamówień na usługi i dostawy w jednostkach sektora finansów publicznych – dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamówienia tego samego rodzaju, zamówienia w jednostkach organizacyjnych.

Prawidłowe ustalenie wartości zamówienia jest podstawowym obowiązkiem zamawiającego – od wyniku tego ustalenia zależy bowiem sposób dalszego prowadzenia postępowania, czyli konieczność stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, i wybór odpowiedniej procedury albo też brak takiego obowiązku.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp, ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro. Nie zawsze jednak przedmiot „pojedynczego” zamówienia o wartości nieprzekraczającej ustawowego progu 14 tys. euro będzie determinował brak konieczności stosowania przepisów pzp. Ustawa zawiera bowiem pewne szczególne regulacje mające chronić przed obejściem stosowania procedur ustalonych w pzp, a polegające na obowiązku sumowania wartości pewnych zamówień czy też zakazie dzielenia – w określonych przypadkach – zamówienia na części.

Podstawowe zasady

Wartość zamówienia szacowana jest na podstawie wartości jego przedmiotu, będącego jednocześnie przedmiotem umowy zawieranej w wyniku udzielenia takiego zamówienia. Dla wyboru właściwej metody szacowania wartości zamówienia nie ma znaczenia czy przedmiotem zamówienia są usługi, czy też dostawy (roboty budowlane nie są przedmiotem niniejszego artykułu, gdyż podlegają odrębnym zasadom szacowania wartości i nie są związane z tematem publikacji) ani też rodzaj umowy cywilnej, jaka ma zostać zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówienia publicznego. Forma cywilna, jaką przybiera dana umowa (umowa sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy) oraz treść umowy stanowić mogą jedynie pomoc w prawidłowym określeniu przedmiotu umowy, nie decydując mechanicznie o sposobie szacowania wartości jej przedmiotu. Sposób ustalania wartości określonego zamówienia związany jest ściśle z konkretnym przedmiotem zamówienia oraz z każdorazowymi okolicznościami faktycznymi.

 

Sposób prawidłowego ustalania wartości zamówienia regulują art. 32-34 pzp. Zasadą jest, że podstawą ustalania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne