Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Przedmiot objęty umową ramową

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Bogdan Pacek

Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym opiniom – wcale nie jest skomplikowany.

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej to tradycyjne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Oczywiście są pewne odstępstwa od „klasycznej” procedury. Podstawowe to takie, że wybieramy nie jedną, ale kilka ofert. Ten etap, mimo pewnych zmian, nie powinien sprawiać zamawiającym zbyt wiele trudności, dlatego w dalszej części artykułu skupimy większą uwagę udzieleniu zamówienia na konkretny przedmiot objęty umową ramową.

 

Umowa ramowa, jak wiemy, nie jest udzieleniem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Aby więc udzielić zamówienia na zakres objęty posiadanymi umowami ramowymi, zamawiający musi przeprowadzić kolejne postępowanie.

 

W ustawie zagadnieniu udzielenia zamówienia objętego umową ramową poświęcony jest tylko art. 101, dlatego aby uzyskać więcej informacji, musimy sięgnąć do art. 32 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

W oparciu o te regulacje postaram się przedstawić sposób wyboru jednego wykonawcy spośród tych, z którymi mamy zawartą umowę ramową. Aby przeprowadzić tę procedurę trzeba korzystać, niestety, zarówno z ustawy, jak i z dyrektywy, gdyż te zapisy wzajemnie się uzupełniają.


Art. 32 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE

 

W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub dopuszczalnych ofert spełniających kryteria udzielania zamówień.

 

Zamówienia oparte na umowach ramowych zawartych z kilkoma wykonawcami mogą być udzielane:

 

  • poprzez zastosowanie warunków określonych w umowie ramowej bez ponownego poddawania zamówienia procedurze konkurencyjnej, lub
  • w przypadku gdy nie wszystkie warunki określone zostały w umowie ramowej, po ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej dla stron umowy na tych samych i, jeśli to konieczne, szczegółowiej sprecyzowanych warunkach, oraz, o ile ma to zastosowanie, na innych warunkach wskazanych w specyfikacji umowy ramowej, zgodnie z następującą procedurą:
  1. w odniesieniu do każdego zamówienia, które ma zostać udzielone, instytucje zamawiające konsultują się na piśmie z wykonawcami zdolnymi do realizacji zamówienia;
  2. instytucje zamawiające wyznaczają termin wystarczający, aby umożliwić złożenie ofert w odniesieniu do każdego zamówienia, uwzględniając czynniki takie jak złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres potrzebny do przesłania ofert;
  3. oferty należy składać na piśmie, zaś ich treść powinna pozostać poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź;
  4. instytucje zamawiające udzielają zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielania zamówień określonych w specyfikacji umowy ramowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne