Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Przedmiot objęty umową ramową

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Bogdan Pacek

Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym opiniom – wcale nie jest skomplikowany.

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej to tradycyjne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Oczywiście są pewne odstępstwa od „klasycznej” procedury. Podstawowe to takie, że wybieramy nie jedną, ale kilka ofert. Ten etap, mimo pewnych zmian, nie powinien sprawiać zamawiającym zbyt wiele trudności, dlatego w dalszej części artykułu skupimy większą uwagę udzieleniu zamówienia na konkretny przedmiot objęty umową ramową.

 

Umowa ramowa, jak wiemy, nie jest udzieleniem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Aby więc udzielić zamówienia na zakres objęty posiadanymi umowami ramowymi, zamawiający musi przeprowadzić kolejne postępowanie.

 

W ustawie zagadnieniu udzielenia zamówienia objętego umową ramową poświęcony jest tylko art. 101, dlatego aby uzyskać więcej informacji, musimy sięgnąć do art. 32 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

 

W oparciu o te regulacje postaram się przedstawić sposób wyboru jednego wykonawcy spośród tych, z którymi mamy zawartą umowę ramową. Aby przeprowadzić tę procedurę trzeba korzystać, niestety, zarówno z ustawy, jak i z dyrektywy, gdyż te zapisy wzajemnie się uzupełniają.


Art. 32 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE

 

W przypadku gdy umowa ramowa zawierana jest z kilkoma wykonawcami, ich liczba nie może być mniejsza od trzech, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub dopuszczalnych ofert spełniających kryteria udzielania zamówień.

 

Zamówienia oparte na umowach ramowych zawartych z kilkoma wykonawcami mogą być udzielane:

 

  • poprzez zastosowanie warunków określonych w umowie ramowej bez ponownego poddawania zamówienia procedurze konkurencyjnej, lub
  • w przypadku gdy nie wszystkie warunki określone zostały w umowie ramowej, po ponownym poddaniu zamówienia procedurze konkurencyjnej dla stron umowy na tych samych i, jeśli to konieczne, szczegółowiej sprecyzowanych warunkach, oraz, o ile ma to zastosowanie, na innych warunkach wskazanych w specyfikacji umowy ramowej, zgodnie z następującą procedurą:
  1. w odniesieniu do każdego zamówienia, które ma zostać udzielone, instytucje zamawiające konsultują się na piśmie z wykonawcami zdolnymi do realizacji zamówienia;
  2. instytucje zamawiające wyznaczają termin wystarczający, aby umożliwić złożenie ofert w odniesieniu do każdego zamówienia, uwzględniając czynniki takie jak złożoność przedmiotu zamówienia oraz okres potrzebny do przesłania ofert;
  3. oferty należy składać na piśmie, zaś ich treść powinna pozostać poufna aż do upływu terminu przewidzianego na odpowiedź;
  4. instytucje zamawiające udzielają zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielania zamówień określonych w specyfikacji umowy ramowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne