Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Wykazanie, że w danej ofercie znalazły się nieprawdziwe informacje, powoduje bezwzględne wykluczenie wykonawcy z postępowania bez możliwości uzupełnienia przez niego dokumentów. Aby to jednak stwierdzić, nie wystarczy samo podejrzenie zamawiającego. Musi mieć on na to niezbite dowody.

Zamawiający mają ograniczoną możliwość weryfikowania, czy wykonawcy spełniają przedmiotowe i podmiotowe warunki udziału w postępowaniu, dlatego też niejednokrotnie ocena ta jest dokonywana wyłącznie w oparciu o oświadczenia składane przez samych wykonawców. Z tego względu ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, przewiduje bezwzględny nakaz wykluczenia z postępowania wykonawców, którzy w swoich ofertach składają nieprawdziwe informacje. Przepisem, który daje zamawiającym taką możliwość, jest art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp. Zgodnie z nim z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zacytowany przepis wydaje się być jednoznaczny, jednakże w praktyce jego stosowanie wywołuje poważne wątpliwości, czego wyrazem jest bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W niniejszym artykule zostaną przedstawione wątpliwości, z jakimi najczęściej można spotkać się, stosując komentowany artykuł.

Czym są nieprawdziwe informacje

Orzecznictwo KIO w zasadzie jest zgodne co do tego, że informacje są nieprawdziwe, kiedy prezentują stan inny niż w rzeczywistości, przy czym niezgodność ta powinna mieć charakter obiektywny w danych okolicznościach faktycznych i prawnych (wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2011 r. – KIO 706/11).

 

Co do zasady kategorii nieprawdziwych informacji nie należy więc odnosić do treści samej oferty wykonawcy rozumianej jako oświadczenie woli o gotowości zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Nieprawdziwe informacje natomiast mogą, i w praktyce najczęściej są, zamieszczane w dokumentach lub załączanych do oferty wykazach (oświadczeniach wykonawców) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W szczególności można je znaleźć w oświadczeniach dotyczących posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Najczęściej złożenie nieprawdziwych informacji polega na „koloryzowaniu” doświadczenia danego wykonawcy lub jego współpracowników.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne