Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Gdzie dwóch pracuje, tam inwestor płaci?

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Dominik Wojcieszek
Tagi:    siwz
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający odpowiada nie tylko za zapłatę wynagrodzenia wykonawcy, ale także za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. W skrajnych sytuacjach może dojść do tego, że inwestor zapłaci za te same roboty dwa razy.

Zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, w umowie o roboty budowlane między inwestorem a wykonawcą strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda inwestora. Jeżeli inwestor – w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie – nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia umowy z kolejnym podwykonawcą potrzebna jest zgoda inwestora i wykonawcy. Umowy te powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 6471 § 5 zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

 

Powyższe regulacje na pierwszy rzut oka mogą się wydawać jasne i zrozumiałe. Tymczasem kwestia odpowiedzialności za wynagrodzenie podwykonawcy od początku budzi liczne wątpliwości i jest przedmiotem wielu sporów.


Art. 6471 ust. 1 kc

 

W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.


Kluczowe pojęcia

Podwykonawstwo

Pojęcie podwykonawstwa nie zostało zdefiniowane przepisami prawa, w związku z czym nasuwają się wątpliwości co do tego, jakie umowy są umowami o podwykonawstwo warunkującymi zastosowanie art. 6471 kc. O podwykonawstwie możemy mówić, gdy:

 

  1. przedmiotem podwykonawstwa są roboty budowlane,
  2. podwykonawca działa samodzielnie w powierzonym mu zakresie prac.

 

Nie są podwykonawcami dostawcy urządzeń, materiałów czy podmioty realizujące prace pomocnicze niebędące robotami budowlanymi (np. wywóz odpadów). Można zatem przyjąć, że podwykonawstwo oznacza powierzenie przez wykonawcę innemu podmiotowi realizacji części robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne