Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmówione udostępnianie

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Małgorzata Filipek
Tagi:    konsorcjum   zmowa

Wykonawca może polegać na potencjale podmiotów trzecich niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunku. Możliwość ta stworzyła jawny mechanizm zmów przetargowych. 

Wsystemie zamówień publicznych zamawiający, dokonując zakupów, powinien przestrzegać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Przez swoje zachowanie wykonawcy mogą jednak dążyć do naruszenia tych fundamentalnych zasad, np. zawierając zmowy przetargowe. Źródłem powstawania zmów jest m.in. treść art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, który umożliwia wykonawcom korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Nowelizacja art. 26 ust. 2b pzp

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591) wprowadziła znaczącą zmianę w sposobie wykazywania spełnienia warunków przez wykonawcę. O ile przed nowelizacją nie było możliwe oparcie się na potencjale innych podmiotów, które nie były wykonawcą samodzielnie lub wspólnie (konsorcjum) występującym w postępowaniu, o tyle w nowym stanie prawnym w przypadku niektórych warunków udziału w postępowaniu taka możliwość istnieje.

 

W procedurze oceny spełniania warunków udziału wykonawca może więc wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zasobami innego podmiotu w zakresie:

 

  1. wiedzy i doświadczenia (np. dostępu do know-how, patentów, licencji itp.);
  2. potencjału technicznego (np. dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi, które są w posiadaniu innych podmiotów);
  3. osób zdolnych do wykonania zamówienia (np. do zespołu wykonawcy należą pracownicy zatrudnieni u innego przedsiębiorcy);
  4. zdolności finansowych (np. posiadania środków na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej innego podmiotu).

Udostępniający nie ma statusu wykonawcy

Podstawą do udostępnienia potencjału jest stosunek prawny między wykonawcą a podmiotem udostępniającym, przy czym pzp nie stawia żadnych ograniczeń czy wymogów wobec tego stosunku. Podmiot taki może więc być podwykonawcą wykonawcy, mogą go wiązać stosunki korporacyjne (np. spółka matka udostępnia swój potencjał finansowy spółce córce) lub umowy cywilnoprawne (np. najmu sprzętu).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne