Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Powszechnie dostępny przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    wadium   dostawa   licytacja elektroniczna   siwz

Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które są powszechnie dostępne i mają ustalone standardy jakościowe.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej: pzp, przewiduje tryby udzielania zamówień publicznych wynikające wprost z zapisów m.in. dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tylko dwa spośród trybów przewidzianych w pzp nie wynikają z treści tej dyrektywy – licytacja elektroniczna i zapytanie o cenę. Znajdują one zastosowanie dla postępowań, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Zapytanie o cenę

Zgodnie z treścią art. 69 pzp ten tryb postępowania polega na skierowaniu do wybranych wykonawców zapytania o cenę i równoczesnym zaproszeniu ich do złożenia oferty. Jednostka zamawiająca ma przy tym zupełną swobodę w wyborze wykonawców, z dwoma drobnymi zastrzeżeniami:

 

  1. w ramach prowadzonej przez siebie działalności zaproszeni wykonawcy muszą świadczyć dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia;
  2. zamawiający powinien zaprosić do złożenia oferty co najmniej pięciu wykonawców.

 

Cel wprowadzonych ograniczeń swobody wyboru zamawiającego w powyższym zakresie wydaje się oczywisty. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie choćby minimum konkurencji i przeciwdziałanie złym praktykom zamawiających – np. zapraszaniu wykonawców, którzy nie świadczą usług w wymaganym zakresie lub nie zajmują się dostawami wymaganego asortymentu tylko po to, by wybrać firmę przez siebie preferowaną.

Wymogi i ograniczenia

Zamawiający, zapraszając wykonawców do złożenia oferty, zobowiązany jest przekazać im specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), przy czym ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że nie można w trybie zapytania o cenę wymagać od wykonawców:

 

  • aby zabezpieczyli składaną ofertę wadium,
  • aby warunkiem podpisania umowy było wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 147–151 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne