Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Powszechnie dostępny przedmiot zamówienia

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    wadium   dostawa   licytacja elektroniczna   siwz

Zapytanie o cenę, w przeciwieństwie do licytacji elektronicznej, nie ma zastosowania do zamawiania robót budowlanych, a jedynie dla tych dostaw lub usług, które są powszechnie dostępne i mają ustalone standardy jakościowe.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dalej: pzp, przewiduje tryby udzielania zamówień publicznych wynikające wprost z zapisów m.in. dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tylko dwa spośród trybów przewidzianych w pzp nie wynikają z treści tej dyrektywy – licytacja elektroniczna i zapytanie o cenę. Znajdują one zastosowanie dla postępowań, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Zapytanie o cenę

Zgodnie z treścią art. 69 pzp ten tryb postępowania polega na skierowaniu do wybranych wykonawców zapytania o cenę i równoczesnym zaproszeniu ich do złożenia oferty. Jednostka zamawiająca ma przy tym zupełną swobodę w wyborze wykonawców, z dwoma drobnymi zastrzeżeniami:

 

  1. w ramach prowadzonej przez siebie działalności zaproszeni wykonawcy muszą świadczyć dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia;
  2. zamawiający powinien zaprosić do złożenia oferty co najmniej pięciu wykonawców.

 

Cel wprowadzonych ograniczeń swobody wyboru zamawiającego w powyższym zakresie wydaje się oczywisty. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie choćby minimum konkurencji i przeciwdziałanie złym praktykom zamawiających – np. zapraszaniu wykonawców, którzy nie świadczą usług w wymaganym zakresie lub nie zajmują się dostawami wymaganego asortymentu tylko po to, by wybrać firmę przez siebie preferowaną.

Wymogi i ograniczenia

Zamawiający, zapraszając wykonawców do złożenia oferty, zobowiązany jest przekazać im specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), przy czym ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że nie można w trybie zapytania o cenę wymagać od wykonawców:

 

  • aby zabezpieczyli składaną ofertę wadium,
  • aby warunkiem podpisania umowy było wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 147–151 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne