Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Gdy informacje są niejasne

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Sylwia Mosur

Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty.

Zamiar wykonania zamówienia w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) wynika z całokształtu oświadczeń zawartych w ofercie, więc podczas badania i oceny zamawiający musi brać pod uwagę całą jej treść (wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2009 r., KIO/UZP 16/09). Oferta przetargowa, będąca często opasłym tomem dokumentów, nie zawsze jednak zawiera wszystkie informacje, których zamawiający wymagał.

Uprawnienie, nie obowiązek

Należy zwrócić uwagę, że wyjaśnienie treści oferty jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Potwierdza to zarówno art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jak i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

 

  • Wyrok KIO z dnia 3 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1519/09, KIO/UZP 1520/09)

 

„Stosownie do art. 87 ust. 1 pzp zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty. Możliwość żądania wyjaśnień przeradza się w obowiązek wówczas, gdy treść oferty budzi wątpliwości, zawiera sprzeczne lub niejasne oświadczenia bądź informacje”.

 

Oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia pożądanego przez zamawiającego. Do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

  • Wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1729/09)

 

„Zatem do wykładni oferty powinny być stosowane ogólne reguły wykładni oświadczeń woli – na tyle, na ile pozwalają na to przepisy Prawa zamówień publicznych. (…) Wykładni treści oświadczenia woli dokonuje się z uwzględnieniem kontekstu, w tym także związków treściowych, które występują między zawartymi w tekście postanowieniami. Uwzględnieniu podlegają również okoliczności, w jakich oświadczenie zostało złożone, a także cel oświadczenia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne