Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Gdy informacje są niejasne

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Sylwia Mosur

Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu możliwość wyjaśnienia treści złożonej oferty.

Zamiar wykonania zamówienia w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) wynika z całokształtu oświadczeń zawartych w ofercie, więc podczas badania i oceny zamawiający musi brać pod uwagę całą jej treść (wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2009 r., KIO/UZP 16/09). Oferta przetargowa, będąca często opasłym tomem dokumentów, nie zawsze jednak zawiera wszystkie informacje, których zamawiający wymagał.

Uprawnienie, nie obowiązek

Należy zwrócić uwagę, że wyjaśnienie treści oferty jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. Potwierdza to zarówno art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jak i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

 

  • Wyrok KIO z dnia 3 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1519/09, KIO/UZP 1520/09)

 

„Stosownie do art. 87 ust. 1 pzp zamawiający może żądać wyjaśnień treści oferty. Możliwość żądania wyjaśnień przeradza się w obowiązek wówczas, gdy treść oferty budzi wątpliwości, zawiera sprzeczne lub niejasne oświadczenia bądź informacje”.

 

Oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia pożądanego przez zamawiającego. Do oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się również przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

  • Wyrok KIO z dnia 22 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1729/09)

 

„Zatem do wykładni oferty powinny być stosowane ogólne reguły wykładni oświadczeń woli – na tyle, na ile pozwalają na to przepisy Prawa zamówień publicznych. (…) Wykładni treści oświadczenia woli dokonuje się z uwzględnieniem kontekstu, w tym także związków treściowych, które występują między zawartymi w tekście postanowieniami. Uwzględnieniu podlegają również okoliczności, w jakich oświadczenie zostało złożone, a także cel oświadczenia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne