Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak przystąpić do odwołania

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    oświadczenie

Trzy dni mogą przesądzić o pozbawieniu wykonawcy możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O jakich zasadach powinien pamiętać, by skutecznie wykorzystać swoje uprawnienia w postępowaniu odwoławczym?

Wart. 185 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, unormowano zagadnienie przystąpienia przez wykonawcę do postępowania odwoławczego. Skorzystanie z tego uprawnienia jest poprzedzone działaniami zamawiającego, który musi przesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieścić ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając jednocześnie wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wymagania formalne

1. Forma oświadczenia o przystąpieniu

Zgodnie z art. 185 ust. 2 pzp oświadczenie o przystąpieniu powinno zostać zgłoszone prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jak wielokrotnie wskazywano w orzeczeniach KIO, wymogowi temu nie czyni zadość wysłanie przystąpienia za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej w postaci zeskanowanego dokumentu (zob. przykładowo postanowienie KIO z dnia 25 listopada 2010 r., KIO/UZP 2504/10; wyrok KIO z dnia 18 listopada 2010 r., KIO/UZP 2406/10). Istotne jest, aby oświadczenie było opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.

 

Jednocześnie wykonawca musi przesłać kopię przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 

  • Postanowienie KIO z dnia 25 marca 2011 r. (KIO 538/11, KIO 539/11,  KIO 540/11, KIO 541/11, KIO 548/11, KIO 550/11)

 

Konieczność spełnienia tego wymagania potwierdziła KIO, stwierdzając, że warunkiem niezbędnym do stania się uczestnikiem postępowania odwoławczego jest nie tylko terminowe doręczenie zgłoszenia przystąpienia prezesowi izby w odpowiedniej formie, ale także przesłanie jego kopii zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie, które to obowiązki zostały wskazane łącznie w art. 185 ust. 2 zd. 2 pzp. Należy zauważyć, że przepis posługuje się w odniesieniu do kopii zgłoszenia przystąpienia sformułowaniem „przesyła”, co nie jest równoznaczne z doręczeniem. Wystarcza zatem samo nadanie takiego pisma za pomocą dopuszczonego przepisami sposobu przesyłania informacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne