Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dokumenty przedmiotowe

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Małgorzata Stachowiak
Tagi:    oświadczenie   siwz   podmiot trzeci
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaspokojenie potrzeb zamawiającego w sposób uwzględniający bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez zamawiającego jako istotne w danym przypadku. Obok weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania skonkretyzowanego zamówienia niezbędne jest także sprawdzenie, czy przedmiot oferty odpowiada wymogom merytorycznym zamawiającego. Stąd w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ustanowiono możliwość żądania na etapie oferty dokumentów, które potwierdzają spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Dokumenty przedmiotowe – zakres żądania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie, w § 5 wymienia katalog dokumentów przedmiotowych, przy czym katalog ten ze względu na użycie wyrażenia „w szczególności” nie jest katalogiem zamkniętym. Nie oznacza to jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) w tym zakresie.

 

Rozszerzanie tego katalogu w sposób prowadzący do żądania dokumentów innych niż niezbędne dla przeprowadzenia postępowania stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 25 ust. 1 pzp. Ponadto należy opowiedzieć się za zakazem wykraczania poza dokumenty wymienione w rozporządzeniu, w przypadku gdy te w nim wskazane są obiektywnie wystarczające w okolicznościach konkretnego zamówienia do oceny wymagań zamawiającego – czyli domagania się dokumentów innych, jednak dotyczących tych samych cech, które potwierdzają dokumenty wskazane przez ustawodawcę.

 

Żądanie przez zamawiającego innych, niezbędnych dokumentów musi respektować zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie jest więc możliwe żądanie dokumentów wystawianych przez podmioty do tego nieuprawnione, np. zaświadczeń wystawianych przez producentów (oprócz tych ustawowo wymaganych). W tej sytuacji o uczestnictwie w przetargu przesądzałaby nie faktyczna zdolność do dostarczenia produktu określonego rodzaju, a podmiot trzeci (producent), który w sposób uznaniowy i niekontrolowany na drodze prawnej mógłby kreować krąg wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne