Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Dokumenty przedmiotowe

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Małgorzata Stachowiak
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci   siwz
Autor: W. Benicewicz
Autor: Dominik Stańda

Zamawiający ma prawo zweryfikować, czy przedmiot oferty opowiada jego wymogom. Nie oznacza to jednak, że ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaspokojenie potrzeb zamawiającego w sposób uwzględniający bilans ceny i innych kryteriów ustalonych przez zamawiającego jako istotne w danym przypadku. Obok weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania skonkretyzowanego zamówienia niezbędne jest także sprawdzenie, czy przedmiot oferty odpowiada wymogom merytorycznym zamawiającego. Stąd w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ustanowiono możliwość żądania na etapie oferty dokumentów, które potwierdzają spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

Dokumenty przedmiotowe – zakres żądania

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie, w § 5 wymienia katalog dokumentów przedmiotowych, przy czym katalog ten ze względu na użycie wyrażenia „w szczególności” nie jest katalogiem zamkniętym. Nie oznacza to jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w kształtowaniu postanowień ogłoszenia czy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) w tym zakresie.

 

Rozszerzanie tego katalogu w sposób prowadzący do żądania dokumentów innych niż niezbędne dla przeprowadzenia postępowania stoi w sprzeczności z dyspozycją art. 25 ust. 1 pzp. Ponadto należy opowiedzieć się za zakazem wykraczania poza dokumenty wymienione w rozporządzeniu, w przypadku gdy te w nim wskazane są obiektywnie wystarczające w okolicznościach konkretnego zamówienia do oceny wymagań zamawiającego – czyli domagania się dokumentów innych, jednak dotyczących tych samych cech, które potwierdzają dokumenty wskazane przez ustawodawcę.

 

Żądanie przez zamawiającego innych, niezbędnych dokumentów musi respektować zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie jest więc możliwe żądanie dokumentów wystawianych przez podmioty do tego nieuprawnione, np. zaświadczeń wystawianych przez producentów (oprócz tych ustawowo wymaganych). W tej sytuacji o uczestnictwie w przetargu przesądzałaby nie faktyczna zdolność do dostarczenia produktu określonego rodzaju, a podmiot trzeci (producent), który w sposób uznaniowy i niekontrolowany na drodze prawnej mógłby kreować krąg wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne