Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Wyłączenia przedmiotowe (cz. 1)

Data publikacji: 19-03-2012 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    oświadczenie

Przepisów dotyczących zamówień publicznych nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, dotacji czy praw do nieruchomości. Prawo to rodzi szereg problemów praktycznych.

Przepisy art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wskazują na sytuacje, w których zamawiający ma prawo wyboru wykonawcy zamówienia publicznego z pominięciem jej przepisów (wyłączenia przedmiotowe).

Prawa do nieruchomości

Stosownie do przepisów art. 4 pkt 3 lit. i pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności nieruchomości oraz nabycie innych praw do nieruchomości (w szczególności dzierżawy i najmu). W praktyce występują przypadki niewłaściwego zastosowania tego wyłączenia. Jako przykład można podać sytuację, w której zamawiający nabywa nieruchomość od podmiotu niezobowiązanego do stosowania pzp, z jednoczesnym zobowiązaniem zbywcy (w drodze np. umowy przedwstępnej) do poczynienia – przed przeniesieniem własności nieruchomości – nakładów niezbędnych do zamierzonego wykorzystywania nieruchomości przez zamawiającego. Sytuacja taka może spowodować, że opisywane wyłączenie przedmiotowe de facto będzie służyło obejściu przepisów pzp. Roboty budowlane polegające na adaptacji nieruchomości do potrzeb nabywcy realizowane będą bowiem przez zbywcę nieruchomości, a następnie – jako nakłady w nieruchomości – będą opłacane przez kupującego w cenie nieruchomości. Umowa taka może zostać uznana za nieważną1.

 

Kolejny przykład niewłaściwego zastosowania tego wyłączenia to sytuacja, w której zamawiający – działając z zamiarem obejścia stosowania pzp – oddaje nieruchomość w posiadanie zależne (np. w najem) podmiotowi niezobowiązanemu do stosowania pzp, pozwala mu na ponoszenie nakładów (w postaci remontu lub modernizacji), a następnie zwraca ich równowartość lub potrąca je z należnego czynszu (kompensata).

 

Zakres poczynionych nakładów często wynika z wcześniejszych ustaleń między wynajmującym a najemcą. W art. 676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, przewidziano prawo wynajmującego do zatrzymania ulepszeń dokonanych przez najemcę za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości. Oczywiście zastosowanie tego przepisu jest co do zasady dozwolone i nie zawsze prowadzi do negatywnych skutków, jednak w niektórych przypadkach analiza całokształtu okoliczności towarzyszących takiemu stosunkowi może prowadzić do wniosku, że oddanie nieruchomości w najem było jedynie czynnością pozorną, mającą na celu obejście stosowania przepisów pzp przy wykonywaniu robót budowlanych na tej nieruchomości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne