Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Interes prawny

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Martyna Migas, mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    oświadczenie
Autor: Bartłomiej Brosz

Uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy stanowi przejaw ochrony interesu publicznego. Czasem jednak trudno rozróżnić, co przynosi prawdziwe korzyści społeczeństwu.

Przewidziane w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm), dalej: pzp, uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy stanowi przejaw ochrony interesu publicznego. Odstąpienie od umowy jest możliwe w sytuacji gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Przepis ten jest przejawem przeważającej pozycji zamawiającego w stosunku prawnym, nawiązanym przez zawarcie umowy o zamówienie publiczne.

Przesłanki odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest szczególnym przywilejem zamawiającego, który stoi na straży interesu publicznego. Rozwiązanie to podobne jest do klauzuli rebus sic stantibus przewidzianej w art. 3571 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Przywołana regulacja przewiduje uprawnienia stron umowy na wypadek nadzwyczajnej zmiany stosunków po zawarciu przez strony umowy. Zgodnie z tym przepisem możliwe jest żądanie oznaczenia przez sąd sposobu wywiązania się przez strony z zobowiązań bądź też rozwiązania umowy.

 

Ustawodawca przewidział dla zamawiającego, który zawarł umowę o zamówienie publiczne, dalej idące uprawnienie. Może on – na każdym etapie realizacji umowy – odstąpić od niej, jeśli łącznie spełnione zostaną następujące przesłanki:

 

  1. dojdzie do istotnej zmiany okoliczności;
  2. na skutek tej zmiany okoliczności wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;
  3. zmiany okoliczności nie dało się przewidzieć w chwili, gdy umowa była zawierana.

 

Między powyższymi przesłankami musi zachodzić związek przyczynowo- -skutkowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne