Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dowóz dzieci do szkół

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Danuta Domżalicka

Gminy muszą zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatne dowożenie i opiekę w czasie przewozu do i z ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego. Świadczenie tej usługi nie jest jednak łatwe.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w art. 7 ust. 1 pkt 8 stanowi, że do podstawowych zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Sposób wypełniania tego obowiązku przez gminy określają szczegółowo postanowienia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), dalej: uoso, która w art. 17 stanowi m.in., że sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Gmina zapewnia więc dowóz uczniów zgodnie z powyższymi przepisami, przestrzegając jednocześnie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104), a więc wydatkuje środki na ten cel w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia

Usługę dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół można uznać za zamówienie powtarzające się okresowo, ponieważ powtarza się co pewien czas, jednak nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy i dlatego realizowane jest w częściach, stosownie do aktualnych potrzeb zamawiającego. Oszacowania wartości tego zamówienia zamawiający dokona więc na podstawie art. 34 pzp.

 

Najczęściej zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół udzielane są na okres jednego roku szkolnego. Podstawą ustalenia wartości zamówienia będzie więc tutaj łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej takiej usłudze. Przy czym, jeżeli przewiduje się udzielenie zamówienia na czas oznaczony – nie dłuższy lub dłuższy niż 12 miesięcy – wartością zamówienia będzie wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne