Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Nie wiadomo, komu wierzyć...

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   polisa
Autor: Bartłomiej Brosz

Jeszcze do niedawna wójt gminy D. trzymał się jednej interpretacji prawa zamówień publicznych. Niemal jak Biblię traktował wszystko, co napisano w informatorach UZP – czy to ręką samego prezesa, czy też jego urzędników. Chomikował wszystkie te publikacje od nowelizacji pzp z 2009 r., by mieć je pod ręką, na wypadek gdyby on sam, jego podwładni, wykonawcy albo – co gorsza – kontrolerzy mieli jakieś wątpliwości. I wtedy KIO wydała pewien wyrok…

Chomikowanie zaczęło się oczywiście od pierwszego numeru informatora, który okazał się bardzo pomocny, gdy gmina przeznaczyła dość duże środki na roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury. Wtedy niemal co miesiąc trzeba było przeprowadzać przetarg i ustalać warunki, jakie powinni spełniać wykonawcy chcący w tej gminie zarobić.

Zbawienna pomoc

Wójt miał problemy głównie z przepisami wprowadzonymi nowelizacją, dotyczącymi korzystania przez wykonawcę z tzw. zasobów osób trzecich. Wybawieniem dla niego stało się zawarte w informatorze wyjaśnienie samego prezesa UZP, dotyczące warunków udziału w postępowaniu i sposobu ich oceny (J. Sadowy, Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie, Informator Urzędu Zamówień Publicznych 2010, nr 1, s. 12). Autor zwracał tam uwagę m.in. na to, że w obecnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć jako odnoszące się do właściwości podmiotowej wykonawcy, a ich spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, pod rygorem wykluczenia go z postępowania. Dalej można było przeczytać, że warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp mają charakter abstrakcyjny, co zobowiązuje zamawiającego do ich konkretyzacji. Konkretyzacja ta – czytamy – odbywa się poprzez dokonanie w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Innymi słowy, opis sposobu oceny spełniania warunków stanowi kryteria oceny, jakimi zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (J. Sadowy, Warunki…, s. 22). Autor przypominał też o tym, że zamawiający ma określić swoje żądanie i jego zakres, zaś na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że żądanie to spełnia nie później niż na dzień składania ofert czy wniosków. Dalej następowało przypomnienie art. 22 ust. 4 pzp, który nakazuje, aby opis sposobu oceny spełniania warunków był związany z przedmiotem oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także wyjaśnienie, co oznaczają określenia „związany” i „proporcjonalny”. Z opracowania wynikało też, że o ile zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu może żądać wyłącznie niezbędnych do prowadzenia postępowania dokumentów, które są określone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817), o tyle wykonawca może wszelkimi dokumentami spełnienie to udowodnić, przy czym obowiązek taki ma wyłącznie w zakresie, jakiego żądał zamawiający w siwz.

 

W zakresie korzystania z zasobów podmiotu trzeciego autor wskazywał, że dokładnie tak jak napisano w art. 26 ust. 2b pzp, możliwości korzystania z tych zasobów są ograniczone. Fragment dotyczący potencjału ekonomicznego jest na tyle interesujący, że muszę go zacytować w całości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne