Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Cena niejedno ma imię

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Radosław Mytkowski
Tagi:    zamówienia publiczne   siwz

Nie można zgodzić się z poglądem, że ceny częściowe w ofertach na wykonanie zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie posiadają znamion ceny w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 725 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego nie należy do świadczeń głównych, dlatego dotychczas, w procesie udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową, oferowane były symboliczne opłaty, których dopuszczalną, dolną granicą normy była miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 1 gr (zob. wyrok KIO z dnia 30 lipca 2010 r., KIO 1483/10). Tymczasem, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z dnia 15 lutego 2011 r. za dopuszczalne uznaje się również składanie ofert zawierających ułamek tej opłaty, a więc zaledwie część najmniejszej jednostki pieniężnej. Możliwość składania ofert wykonania zamówienia na usługi powtarzające się okresowo, które będą zawierały ceny częściowe (w miesięcznym okresie rozliczeniowym) w wysokości poniżej 0,5 gr, tworzy nowe granice konkurencji cenowej i zachowuje co najwyżej pozory równego traktowania i uczciwej konkurencji. W ocenie KIO cena ofertowa za bieżącą obsługę bankową w okresie 60 miesięcy, ustalona na poziomie 1 gr, pozostaje nadal ceną realną, zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwala na okresowe (miesięczne) rozliczenie między stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Trudno zgodzić się z tym stanowiskiem.


Cena

 

Cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 


Wyrok KIO z dnia 15 lutego 2011 r. (KIO 194/11)

Zarzuty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanym przez miasto (dalej: zamawiający), w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu miasta przez okres 60 miesięcy (dalej: przetarg), wzięło udział pięciu wykonawców, z czego czterech złożyło oferty zawierające cenę w wysokości 1 gr, natomiast jeden zaoferował cenę w wysokości 60 gr (cena najwyższa z zaoferowanych). Wykonawca ten nie zgodził się z wysokością ceny określonej przez pozostałych konkurentów, a w konsekwencji odwołał się do KIO, podnosząc zarzuty naruszenia:

 

  • art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp – przez zaniechanie jego zastosowania, powodujące nierówne traktowanie wykonawców i utrudnienie uczciwej konkurencji w przetargu;
  • art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp – przez zaniechanie odrzucenia wszystkich pozostałych czterech ofert, zawierających ceny (tytułem miesięcznej zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową) w wysokości poniżej 1 gr, a tym samym złożenia ofert niezgodnych z pzp;
  • art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – przez zaniechanie odrzucenia wszystkich pozostałych czterech ofert, zawierających ceny (tytułem miesięcznej zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową) w wysokości poniżej 1 gr, a tym samym złożenia ofert niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), opracowaną na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne