Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Cena niejedno ma imię

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Radosław Mytkowski
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Nie można zgodzić się z poglądem, że ceny częściowe w ofertach na wykonanie zamówienia na usługi powtarzające się okresowo nie posiadają znamion ceny w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Zgodnie z art. 725 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego nie należy do świadczeń głównych, dlatego dotychczas, w procesie udzielania zamówień publicznych na bieżącą obsługę bankową, oferowane były symboliczne opłaty, których dopuszczalną, dolną granicą normy była miesięczna opłata ryczałtowa w wysokości 1 gr (zob. wyrok KIO z dnia 30 lipca 2010 r., KIO 1483/10). Tymczasem, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z dnia 15 lutego 2011 r. za dopuszczalne uznaje się również składanie ofert zawierających ułamek tej opłaty, a więc zaledwie część najmniejszej jednostki pieniężnej. Możliwość składania ofert wykonania zamówienia na usługi powtarzające się okresowo, które będą zawierały ceny częściowe (w miesięcznym okresie rozliczeniowym) w wysokości poniżej 0,5 gr, tworzy nowe granice konkurencji cenowej i zachowuje co najwyżej pozory równego traktowania i uczciwej konkurencji. W ocenie KIO cena ofertowa za bieżącą obsługę bankową w okresie 60 miesięcy, ustalona na poziomie 1 gr, pozostaje nadal ceną realną, zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pozwala na okresowe (miesięczne) rozliczenie między stronami umowy w sprawie zamówienia publicznego. Trudno zgodzić się z tym stanowiskiem.


Cena

 

Cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 


Wyrok KIO z dnia 15 lutego 2011 r. (KIO 194/11)

Zarzuty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanym przez miasto (dalej: zamawiający), w trybie przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu miasta przez okres 60 miesięcy (dalej: przetarg), wzięło udział pięciu wykonawców, z czego czterech złożyło oferty zawierające cenę w wysokości 1 gr, natomiast jeden zaoferował cenę w wysokości 60 gr (cena najwyższa z zaoferowanych). Wykonawca ten nie zgodził się z wysokością ceny określonej przez pozostałych konkurentów, a w konsekwencji odwołał się do KIO, podnosząc zarzuty naruszenia:

 

  • art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp – przez zaniechanie jego zastosowania, powodujące nierówne traktowanie wykonawców i utrudnienie uczciwej konkurencji w przetargu;
  • art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp – przez zaniechanie odrzucenia wszystkich pozostałych czterech ofert, zawierających ceny (tytułem miesięcznej zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową) w wysokości poniżej 1 gr, a tym samym złożenia ofert niezgodnych z pzp;
  • art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp – przez zaniechanie odrzucenia wszystkich pozostałych czterech ofert, zawierających ceny (tytułem miesięcznej zryczałtowanej opłaty za obsługę bankową) w wysokości poniżej 1 gr, a tym samym złożenia ofert niezgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), opracowaną na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne