Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W imieniu przedsiębiorcy

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Paweł Banasik
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   siwz   pełnomocnictwo

Ustalenie zasad reprezentacji wykonawcy niemal w całości oparte jest o rozwiązania cywilistyczne. Bez ich znajomości wstępna weryfikacja złożonych ofert staje się utrudniona.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nie objęła swoją regulacją instytucji pełnomocnictwa na gruncie zamówień publicznych. Stąd istnieje konieczność odwołania się w tym zakresie do postanowień ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc.

 

Na podstawie art. 98 kc wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw:

 

  1. pełnomocnictwo ogólne, czyli umocowanie do niezdefiniowanych w kodeksie czynności tzw. zwykłego zarządu;
  2. pełnomocnictwo rodzajowe, w którym oznaczony zostaje rodzaj czynności prawnej, do której pełnomocnictwo upoważnia;
  3. pełnomocnictwo szczególne, określające konkretną czynność prawną, którą pełnomocnik może wykonać.

Oferta podpisana przez pełnomocnika

Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna. Zasadniczo do czynności podpisania i złożenia oferty wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne, ponieważ czynności te nie wykraczają poza zakres tzw. zwykłego zarządu.

 

Pełnomocnik powinien udowodnić nie tylko swoje umocowanie do złożenia oferty, ale także jego prawidłowość, czyli fakt, że pełnomocnictwa udzieliła mu osoba/osoby upoważniona/e do reprezentowania wykonawcy. Sposób reprezentacji wykonawcy wynika z załączonych do oferty dokumentów – najczęściej z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS), w którym wskazane są z imienia i nazwiska osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu oraz sposób reprezentacji (np. dwóch członków zarządu łącznie lub prezes zarządu samodzielnie). Zamawiający, dokonując analizy tego dokumentu, powinien zwrócić uwagę na to, czy ma do czynienia z odpisem aktualnym, czy odpisem pełnym. O ile w pierwszym przypadku – co do nazwisk osób uprawnionych – sytuacja jest dość klarowna, o tyle przy odpisie pełnym może ulec komplikacji. W odpisie pełnym umieszcza się bowiem wszystkich członków zarządu i prokurentów – zarówno pełniących aktualnie te funkcje, jak i wykreślonych z rejestru w trakcie działalności podmiotu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne