Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Następstwo prawne

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Martyna Waluśkiewicz
Tagi:    konsorcjum   wadium   siwz

Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej.

Jak wynika z definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Nie ulega więc wątpliwości, że stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego może być w zasadzie dowolny podmiot prawa, o ile spełnia pozostałe warunki ustawowe określające kryteria udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na gruncie pzp wydaje się przy tym oczywiste, że o udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się również grupa wykonawców, najczęściej występujących w formie tzw. konsorcjum. Warto przy tym zauważyć, że w odróżnieniu od regulacji prawa wspólnotowego (art. 4 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 11 pkt 2 dyrektywy 2004/17/WE), pzp nie daje zamawiającemu podstaw do żądania, by wykonawcy występujący wspólnie przybrali określoną formę prawną. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której tego rodzaju warunek zostaje sformułowany w oparciu o określone, obiektywne przesłanki merytoryczne, nie prowadzi do naruszenia którejkolwiek z zasad, o których mowa w art. 7 pzp, i zostaje podany w ogłoszeniu w sprawie zamówienia publicznego oraz zapisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz).


Art. 8 ust. 1 pzp

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 

Art. 7 pzp

  1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
  2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
  3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne