Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Następstwo prawne

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Martyna Waluśkiewicz
Tagi:    konsorcjum   wadium   siwz

Na gruncie pzp można oceniać jako dopuszczalne wyłącznie takie przekształcenie wykonawcy zamówienia publicznego, które stanowi następstwo sukcesji generalnej.

Jak wynika z definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

Nie ulega więc wątpliwości, że stroną umowy w sprawie zamówienia publicznego może być w zasadzie dowolny podmiot prawa, o ile spełnia pozostałe warunki ustawowe określające kryteria udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Na gruncie pzp wydaje się przy tym oczywiste, że o udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się również grupa wykonawców, najczęściej występujących w formie tzw. konsorcjum. Warto przy tym zauważyć, że w odróżnieniu od regulacji prawa wspólnotowego (art. 4 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 11 pkt 2 dyrektywy 2004/17/WE), pzp nie daje zamawiającemu podstaw do żądania, by wykonawcy występujący wspólnie przybrali określoną formę prawną. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której tego rodzaju warunek zostaje sformułowany w oparciu o określone, obiektywne przesłanki merytoryczne, nie prowadzi do naruszenia którejkolwiek z zasad, o których mowa w art. 7 pzp, i zostaje podany w ogłoszeniu w sprawie zamówienia publicznego oraz zapisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz).


Art. 8 ust. 1 pzp

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 

Art. 7 pzp

  1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
  2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
  3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne