Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Pozacenowe kryteria oceny ofert

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Józef Kunicki

Od maja bieżącego roku, przygotowując przetarg na pojazdy samochodowe kategorii M i N, zamawiający musi odnieść się do tzw. kryteriów środowiskowych. Obowiązek ten może mu przysporzyć sporych trudności. 

Dokonując zakupu samochodów zakwalifikowanych do kategorii M i N zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (DzU nr 238, poz. 2010 ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie homologacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed dniem 25 maja 2011 r. zamawiający nie był zobowiązany do odnoszenia się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tzw. kryteriów środowiskowych. Od wskazanej wyżej daty zakup w ramach zamówień publicznych samochodów należących do obu wymienionych kategorii musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (DzU nr 96, poz. 559), dalej: rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert.

Pojazdy kategorii M i N

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), dalej: prawo o ruchu drogowym, w art. 68 ust. 1 stanowi, że „producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia i części świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do spraw transportu”. Natomiast ust. 19 cytowanego artykułu określa, że to „minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia:

 

  1. warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji, zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji,
  2. wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji nie wyższych niż równowartość średniego kursu 1 000 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia

 

– uwzględniając w szczególności przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia międzynarodowe dotyczące badań homologacyjnych oraz koszty wydania i zmiany świadectw homologacji w zależności od zakresu świadectwa”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne