Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pozacenowe kryteria oceny ofert

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Józef Kunicki

Od maja bieżącego roku, przygotowując przetarg na pojazdy samochodowe kategorii M i N, zamawiający musi odnieść się do tzw. kryteriów środowiskowych. Obowiązek ten może mu przysporzyć sporych trudności. 

Dokonując zakupu samochodów zakwalifikowanych do kategorii M i N zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (DzU nr 238, poz. 2010 ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie homologacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed dniem 25 maja 2011 r. zamawiający nie był zobowiązany do odnoszenia się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tzw. kryteriów środowiskowych. Od wskazanej wyżej daty zakup w ramach zamówień publicznych samochodów należących do obu wymienionych kategorii musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (DzU nr 96, poz. 559), dalej: rozporządzenie w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert.

Pojazdy kategorii M i N

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), dalej: prawo o ruchu drogowym, w art. 68 ust. 1 stanowi, że „producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia i części świadectwo homologacji wydane przez ministra właściwego do spraw transportu”. Natomiast ust. 19 cytowanego artykułu określa, że to „minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia:

 

  1. warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji, zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji, wzory dokumentów związanych z homologacją oraz jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji,
  2. wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji nie wyższych niż równowartość średniego kursu 1 000 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wydania rozporządzenia

 

– uwzględniając w szczególności przepisy prawa Unii Europejskiej i porozumienia międzynarodowe dotyczące badań homologacyjnych oraz koszty wydania i zmiany świadectw homologacji w zależności od zakresu świadectwa”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne