Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Weryfikacja projektu budowlanego

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Marta Krawczyk

Dostarczenie wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej pozostaje jednym z podstawowych obowiązków inwestora. Ryzyko wadliwości projektu obciąża jednak ich obu. Nasuwa się pytanie – w jakim zakresie?

Obowiązek inwestora, wynikający z treści art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, nieodłącznie związany pozostaje z obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych, polegającym na weryfikacji otrzymanej dokumentacji projektowej. Wynika to z treści art. 651 kc. Przepis ten stanowi, iż jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.


Art. 647 kc

 

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.


Gdy projekt ma wady

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że obowiązek niezwłocznego zawiadomienia inwestora o wadliwości projektu powinien być rozumiany jako działanie bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu normalnej, przyjętej w danych stosunkach staranności. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić podstawę odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy, obejmującej naprawienie szkody, której można by uniknąć przy dołożeniu przez wykonawcę wymaganej staranności.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne