Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   prawo opcji   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Opcja i zamówienie uzupełniające

Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu informatycznego. Do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakresu zamówienia i nie wiemy, czy wszystko uda nam się zrealizować tym jednym zamówieniem. Czy jednocześnie możemy przewidzieć prawo opcji i zamówienia uzupełniające?

 

Tak. Wskazać jednak należy na różnice między opcją a zamówieniami uzupełniającymi. Wyjaśniając opcję, korzystamy z dorobku ekonomii, bowiem opcja w pzp nie została zdefiniowana. Poprzez prawo opcji należy rozumieć prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie po określonej cenie. Jest to instrument finansowy przyznający nabywcy prawo (lecz nie obowiązek) żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja. Zamówienie z prawem opcji jest realizowane w ramach jednej umowy. Zamówienia uzupełniające są udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Ich zakres jest zatem realizowany w ramach odrębnych umów i nie jest on jednoznacznie określony na etapie zawierania umowy o zamówienie podstawowe. Zamawiający, przewidując prawo opcji i zamówienia uzupełniające, musi uczynić zadość przepisom pzp w zakresie szacowania wartości zamówienia. I tak, przewidując prawo opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 pzp, bierze pod uwagę największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Ten szacunek stanowi podstawę do wyliczenia wartości zamówień uzupełniających. Ponadto, kierując się wytycznymi zawartymi w opinii prawnej opublikowanej w Informatorze Zamówień Publicznych nr 4/2011 zamawiający – przewidując prawo opcji – jest zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia, wskazując, iż pewien zakres tego zamówienia, z góry przewidziany i określony, będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. Zamawiający zatem powinien określić minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Prawo opcji zobowiązuje zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie jednej umowy kształtującej warunki realizacji opcji. W przypadku zamówień uzupełniających mogą być one realizowane w ramach jednej lub kilku umów, będących wynikiem przeprowadzonych postępowań z wolnej ręki. Warunkiem granicznym jest wartość tych umów, która nie może przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego uwzględniającego opcję.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne