Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Błąd jest, ale kary brak

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Krzysztof Puchacz
Autor: Bartłomiej Brosz

Konsekwencją naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych jest odpowiedzialność dyscyplinarna. W określonych przypadkach możemy mieć jednak do czynienia z jej wyłączeniem.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) odpowiedzialność ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych wskazane są w art. 5–18c uondfp (zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej), zaś katalog osób mogących ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną ujęty został w art. 4 i 4a uondfp (zakres podmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej). W momencie stwierdzenia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych oraz ustalenia osoby, która ten czyn popełniła, komisja orzekająca może takiej osobie przypisać odpowiedzialność dyscyplinarną i wymierzyć jedną z kar wskazanych w art. 31 uondfp.

 

Jednak nie zawsze popełnienie czynu wyczerpującego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych automatycznie będzie oznaczało wydanie orzeczenia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, bowiem w przepisach uondfp przewidziano kilka instytucji pozwalających na wyłączenie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przesłanka I: brak winy

Stosownie do art. 19 ust. 2 uondfp odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Ustawa jednocześnie precyzuje, kiedy nie dojdzie do zawinionego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dzieje się tak w sytuacji, w której naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie można było uniknąć, mimo dołożenia staranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych. O winie można mówić wówczas, gdy możliwe jest wykazanie, że obwiniony nie zastosował się do normy prawnej, choć miał obiektywnie możliwość postępowania zgodnie z tą normą1. W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej uondfp2 podkreślono, że rozwiązanie to ma zagwarantować niepociąganie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, na zaistnienie którego osoby je popełniające nie miały wpływu. Przepis art. 19 ust. 2 wyraźnie wskazuje, że do oceny tego, czy dana osoba dochowała należytej staranności, należy podejść indywidualnie. Innej staranności wymaga się od osób kierujących jednostkami sektora finansów publicznych, a innej od pracowników wykonujących poszczególne czynności w zakresie gospodarki finansowej czy zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne