Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 3)

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    konsorcjum

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz przygotowanie nowej – w sprawie koncesji.

Wdwóch poprzednich numerach „Przetargów Publicznych” przedstawione zostały ogólne założenia pakietu legislacyjnego zmieniającego unijny reżim zamówień publicznych, jak również przepisy ogólne i przepisy dotyczące zamówień publicznych. W tym natomiast szczegóły proponowanych zmian.

Tytuł II: Przepisy dotyczące zamówień publicznych

Wybór uczestników

Pierwsze nowości znajdują się w art. 54 pkt 2 nowej dyrektywy, gdzie zapisano, iż niezgodność oferty z unijnymi bądź międzynarodowymi uregulowaniami w zakresie prawa socjalnego, prawa pracy, jak również prawa ochrony środowiska może być przyczyną nieudzielenia zamówienia. Z kolei pkt 4 zawiera jeszcze większą nowość – umożliwia, w przypadku procedury otwartej, odwrócenie porządku oceny ofert. W praktyce oznacza to, że najpierw oceniana będzie oferta sensu stricte, dopiero później wymogi podmiotowe dotyczące np. zdolności technicznej lub zawodowej bądź też weryfikacja, czy oferenci nie znajdują się w sytuacji skutkującej wykluczeniem z postępowania.

Kolejny, art. 55, dotyczy wykluczenia oferentów z udziału w postępowaniu. Dzieli on przesłanki skutkujące wykluczeniem na dwie grupy:

 

  1. skutkujące obowiązkiem wykluczenia (np. niezapłacenie podatków) bądź
  2. dające zamawiającemu możliwość wykluczenia (np. „gdy wykonawca miał znaczne lub stałe niedociągnięcia w realizacji jakiegokolwiek istotnego wymogu w ramach wcześniejszego zamówienia lub wcześniejszych zamówień o podobnym charakterze dla tej samej instytucji zamawiającej”).

 

W odniesieniu do kryteriów podmiotowych (art. 56) ciekawy jest zapis stanowiący, iż „minimalny roczny obrót nie może przekraczać trzykrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych sytuacji”. Natomiast w kolejnym punkcie poruszona została kwestia wpływu konfliktów interesów na realizację zamówienia. Znaczące zmiany wprowadza art. 57 dotyczący dokumentacji składanej przez oferentów (patrz ramka: Proponowane oświadczenia i dokumenty).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne