Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 3)

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    konsorcjum

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie, być może jeszcze w tym roku, zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz przygotowanie nowej – w sprawie koncesji.

Wdwóch poprzednich numerach „Przetargów Publicznych” przedstawione zostały ogólne założenia pakietu legislacyjnego zmieniającego unijny reżim zamówień publicznych, jak również przepisy ogólne i przepisy dotyczące zamówień publicznych. W tym natomiast szczegóły proponowanych zmian.

Tytuł II: Przepisy dotyczące zamówień publicznych

Wybór uczestników

Pierwsze nowości znajdują się w art. 54 pkt 2 nowej dyrektywy, gdzie zapisano, iż niezgodność oferty z unijnymi bądź międzynarodowymi uregulowaniami w zakresie prawa socjalnego, prawa pracy, jak również prawa ochrony środowiska może być przyczyną nieudzielenia zamówienia. Z kolei pkt 4 zawiera jeszcze większą nowość – umożliwia, w przypadku procedury otwartej, odwrócenie porządku oceny ofert. W praktyce oznacza to, że najpierw oceniana będzie oferta sensu stricte, dopiero później wymogi podmiotowe dotyczące np. zdolności technicznej lub zawodowej bądź też weryfikacja, czy oferenci nie znajdują się w sytuacji skutkującej wykluczeniem z postępowania.

Kolejny, art. 55, dotyczy wykluczenia oferentów z udziału w postępowaniu. Dzieli on przesłanki skutkujące wykluczeniem na dwie grupy:

 

  1. skutkujące obowiązkiem wykluczenia (np. niezapłacenie podatków) bądź
  2. dające zamawiającemu możliwość wykluczenia (np. „gdy wykonawca miał znaczne lub stałe niedociągnięcia w realizacji jakiegokolwiek istotnego wymogu w ramach wcześniejszego zamówienia lub wcześniejszych zamówień o podobnym charakterze dla tej samej instytucji zamawiającej”).

 

W odniesieniu do kryteriów podmiotowych (art. 56) ciekawy jest zapis stanowiący, iż „minimalny roczny obrót nie może przekraczać trzykrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych sytuacji”. Natomiast w kolejnym punkcie poruszona została kwestia wpływu konfliktów interesów na realizację zamówienia. Znaczące zmiany wprowadza art. 57 dotyczący dokumentacji składanej przez oferentów (patrz ramka: Proponowane oświadczenia i dokumenty).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne