Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Co poświadcza polisa

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: mec. Radosław Mytkowski
Autor: Bartłomiej Brosz

Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces udzielania zamówień.

Głównym celem postępowania jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na irracjonalność żądania dokumentów, które z jednej strony będą miały (jeżeli w ogóle) znikome znaczenie na etapie wykonania zadania, z drugiej zaś będą (mogą zostać) wykorzystane w celu eliminacji wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający może wskazać minimalne wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, tym niemniej zobowiązany jest zachować niezbędną równowagę między swoim interesem (polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego) a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno – w drodze wprowadzania nadmiernych i wygórowanych wymagań – eliminować z udziału w postępowaniu (wyrok zespołu arbitrów z dnia 21 grudnia 2006 r. – UZP/ZO/0–2969/06).

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Informacja ta pozwala zamawiającemu ocenić, czy kondycja finansowa danego wykonawcy pozwoli mu na udział w przedsięwzięciu wymagającym zaangażowania własnych lub pozostawionych do jego dyspozycji środków finansowych. Zamawiający nie ma obowiązku precyzowania każdego z warunków udziału w postępowaniu (niezależnie od wartości zamówienia), a w konsekwencji nie musi zwracać się do wykonawców z żądaniem przedstawienia wszystkich dokumentów. Nie jest zatem zobowiązany wskazywać swoich wymagań w odniesieniu do każdej z przesłanek wymienionych w art. 22 ust. 1 pzp, jakie będą konieczne do realizacji umowy, oraz żądać dokumentów w odniesieniu do każdej z nich, tym niemniej wykonawcy powinni spełniać wszystkie postawione we wskazanym przepisie warunki. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie dokumentów żądanych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie), albo na podstawie oświadczenia wykonawcy zawierającego w swej treści normę z art. 22 ust. 1 pzp, jeśli warunek nie został skonkretyzowany, a dokumenty nie były żądane. Na podstawie art. 44 pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków – również te dokumenty.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, to:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne