Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Co poświadcza polisa

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: mec. Radosław Mytkowski
Autor: Bartłomiej Brosz

Określenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wraz z żądaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest stosownie ubezpieczony, w praktyce utrudnia proces udzielania zamówień.

Głównym celem postępowania jest wybór wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na irracjonalność żądania dokumentów, które z jednej strony będą miały (jeżeli w ogóle) znikome znaczenie na etapie wykonania zadania, z drugiej zaś będą (mogą zostać) wykorzystane w celu eliminacji wykonawców. W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający może wskazać minimalne wymagania proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, tym niemniej zobowiązany jest zachować niezbędną równowagę między swoim interesem (polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego) a interesem poszczególnych wykonawców, których nie wolno – w drodze wprowadzania nadmiernych i wygórowanych wymagań – eliminować z udziału w postępowaniu (wyrok zespołu arbitrów z dnia 21 grudnia 2006 r. – UZP/ZO/0–2969/06).

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Informacja ta pozwala zamawiającemu ocenić, czy kondycja finansowa danego wykonawcy pozwoli mu na udział w przedsięwzięciu wymagającym zaangażowania własnych lub pozostawionych do jego dyspozycji środków finansowych. Zamawiający nie ma obowiązku precyzowania każdego z warunków udziału w postępowaniu (niezależnie od wartości zamówienia), a w konsekwencji nie musi zwracać się do wykonawców z żądaniem przedstawienia wszystkich dokumentów. Nie jest zatem zobowiązany wskazywać swoich wymagań w odniesieniu do każdej z przesłanek wymienionych w art. 22 ust. 1 pzp, jakie będą konieczne do realizacji umowy, oraz żądać dokumentów w odniesieniu do każdej z nich, tym niemniej wykonawcy powinni spełniać wszystkie postawione we wskazanym przepisie warunki. Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie dokumentów żądanych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie), albo na podstawie oświadczenia wykonawcy zawierającego w swej treści normę z art. 22 ust. 1 pzp, jeśli warunek nie został skonkretyzowany, a dokumenty nie były żądane. Na podstawie art. 44 pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków – również te dokumenty.

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, to:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne