Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Poprawianie omyłek rachunkowych

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: mec. Agnieszka Skonieczny

Przepis stanowiący o obowiązku poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych nie znajdzie zastosowania przy ofertach z ceną ryczałtową, nawet przy obowiązku przedstawienia wyliczenia ceny.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jednocześnie – zgodnie z ust. 3 – zamawiający poprawia w ofercie:

 

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

W związku z tematem artykułu skoncentruję się jednak głównie na omówieniu kwestii związanych z poprawianiem omyłek rachunkowych.

 

Omyłka rachunkowa nie została zdefiniowana w pzp. Tak więc wykładni tego pojęcia należy poszukiwać w doktrynie oraz judykaturze. I tak, według Włodzimierza Dzierżanowskiego, „błąd rachunkowy następuje wówczas, gdy jest konsekwencją niewłaściwego przeprowadzenia wyliczeń arytmetycznych, a w szczególności polega na błędnym zsumowaniu lub odjęciu poszczególnych pozycji. W konsekwencji za błąd rachunkowy uznać należy omyłki w przedmiocie wszystkich działań arytmetycznych i sprzeciwiających się zasadom reguł matematycznych. Za oczywistą omyłkę rachunkową należy uznać błąd popełniony przez wykonawcę w obliczeniach, polegający na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, który da się poprawić wyłącznie w jeden sposób. Omyłka rachunkowa, którą musi poprawić zamawiający (a więc oczywista), może powstać nie tylko przy obliczaniu ceny. Może odnosić się do obliczania terminów, obliczonych parametrów technicznych itp. Wymogiem jest, aby była to omyłka zawarta w ofercie” (W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Komentarz do pzp, LEX, 2010, wyd. IV).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne