Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Oferta wstępna

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Piotr Pieprzyca

Możliwość złożenia oferty wstępnej pozwala zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zbadanie rynku. I co ważne, nie wiąże ona w żaden sposób wykonawcy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem oferty wstępnej w przypadku jednego trybu – negocjacji z ogłoszeniem. Zgodnie z definicją zawartą w art. 54 pzp negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu – zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, że złożenie oferty wstępnej stanowi jeden z obowiązkowych elementów toczącego się w tym trybie postępowania. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – nie mniejszej niż 5. Zasady kwalifikacji wykonawców do etapu składania ofert wstępnych reguluje art. 57 ust. 3 i 4 pzp.

Forma zaproszenia i czas przesłania

Ustawa nie wskazuje, kiedy zamawiający ma zaprosić zakwalifikowanych wykonawców do złożenia oferty wstępnej (nie posługuje się np. pojęciem „niezwłocznie”). Biorąc pod uwagę wieloetapowość trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz ekonomikę prowadzonego postępowania, czas na przekazanie zaproszenia powinien wynikać z normalnego toku czynności niezbędnych do przygotowania dokumentu zwanego zaproszeniem oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest przekazywana wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej. Prawo zamówień publicznych nie precyzuje również, jaka powinna być forma tego zaproszenia. Zgodnie z zasadą pisemności wyrażoną w art. 9 ust. 1 pzp zawsze może to być forma pisemna. Za dopuszczalne należy również uznać pozostałe formy komunikacji między zamawiającym i wykonawcami przewidziane w art. 27 ust. 1 pzp – faksem lub drogę elektroniczną, jeżeli zamawiający wskazał jedną lub obie z tych form w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne