Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Oferta wstępna

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Piotr Pieprzyca

Możliwość złożenia oferty wstępnej pozwala zamawiającemu na dokładne sprecyzowanie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz zbadanie rynku. I co ważne, nie wiąże ona w żaden sposób wykonawcy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem oferty wstępnej w przypadku jednego trybu – negocjacji z ogłoszeniem. Zgodnie z definicją zawartą w art. 54 pzp negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym – po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu – zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, że złożenie oferty wstępnej stanowi jeden z obowiązkowych elementów toczącego się w tym trybie postępowania. Zamawiający zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – nie mniejszej niż 5. Zasady kwalifikacji wykonawców do etapu składania ofert wstępnych reguluje art. 57 ust. 3 i 4 pzp.

Forma zaproszenia i czas przesłania

Ustawa nie wskazuje, kiedy zamawiający ma zaprosić zakwalifikowanych wykonawców do złożenia oferty wstępnej (nie posługuje się np. pojęciem „niezwłocznie”). Biorąc pod uwagę wieloetapowość trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz ekonomikę prowadzonego postępowania, czas na przekazanie zaproszenia powinien wynikać z normalnego toku czynności niezbędnych do przygotowania dokumentu zwanego zaproszeniem oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest przekazywana wykonawcom wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wstępnej. Prawo zamówień publicznych nie precyzuje również, jaka powinna być forma tego zaproszenia. Zgodnie z zasadą pisemności wyrażoną w art. 9 ust. 1 pzp zawsze może to być forma pisemna. Za dopuszczalne należy również uznać pozostałe formy komunikacji między zamawiającym i wykonawcami przewidziane w art. 27 ust. 1 pzp – faksem lub drogę elektroniczną, jeżeli zamawiający wskazał jedną lub obie z tych form w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne