Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pisemnie, faksem czy e-mailem

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Urszula Łopieńska
Tagi:    oświadczenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to nie tylko publikacja specyfikacji i złożenie oferty. To szereg obowiązków formalnych, których trzeba dopełnić. Jak w takim razie kontaktować się, aby uniknąć nieporozumień?

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna zawierać informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazywać osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Ustawodawca nie wyjaśnia jednak, co należy rozumieć przez „sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami”. Powszechnie przyjmuje się jednak, że pojęcie to pozostaje w ścisłej relacji z art. 27 pzp, który reguluje formy korespondencji przekazywanej między zamawiającym i wykonawcą.

Forma pisemna zawsze dopuszczalna

Dopełnienie obowiązków zamawiającego stanowi określenie zasad skutecznego doręczenia, przekazywania korespondencji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

 

Precyzyjne opisanie form komunikacji ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania, co leży w interesie zarówno zamawiających, jak i wykonawców, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 27 ust. 2 pzp wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. Niewybranie formy porozumiewania się przez zamawiającego nie oznacza dowolności i swobody w przekazywaniu informacji przez wykonawcę. Należy podkreślić, że bez względu na wybór zamawiającego zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, gdyż znajduje tu zastosowanie treść art. 9 ustawy, a mianowicie jedna z podstawowych zasad prowadzenia postępowania, tj. zasada pisemności.

Rygor nieważności

Rozważając problematykę zachowania formy pisemnej postępowania, konieczne jest odniesienie do przepisów ustawy Kodeks cywilny, która ma zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych w pzp ze względu na treść art. 14. Samo pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 kc – do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne