Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Zamówienia na świadczenia zdrowotne

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: mec. Krzysztof Zedlewski
Tagi:    konkurs   kryteria oceny ofert
Autor: Bartłomiej Brosz

Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi zostało wyjęte spod reżimu prawa zamówień publicznych. Stawia to przed podmiotami z sektora ochrony zdrowia nowe wyzwania.

Wzwiązku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654), dalej: udl, dokonano zmiany trybu zawierania umów między podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ustawodawca unormował sposób i tryb zawierania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych między podmiotami leczniczymi, która to zmiana sprowadza się do wyodrębnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych między świadczeniodawcami spełniającymi przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 750 ze zm.), dalej: pzp, jako samodzielnej instytucji prawa uregulowanej w art. 26 i art. 27 udl.

Obowiązujący porządek prawny

Ustawodawca posłużył się zasadą odesłania do obowiązujących ustaw – już w art. 26 ust. 1 udl definiuje podmiot leczniczy jako ten, który spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pzp. Wskazać także należy, że art. 26 ust. 4 udl odsyła do wielu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej: uśoz.

 

Na marginesie warto zaznaczyć, że wprowadzona w życie regulacja pozostawia w przypadku udzielania zamówień na świadczenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych pewien zakres i obszar do decyzji osoby kierującej podmiotem występującym w charakterze zamawiającego. Z tego wynika, że to właśnie kierownik zamawiającego określać będzie zgodnie z treścią odesłania do art. 146 uśoz przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert obowiązujące w toku przedmiotowego postępowania czy też warunki, jakie ma spełnić przyjmujący zamówienie.

Zakres przedmiotowy

Zgodnie z treścią art. 26 udl przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W związku z tym, na gruncie udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne dyskusyjne było, czy świadczenie zdrowotne określone umową między stronami musi być objęte wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (dawniej rejestrem zakładów opieki zdrowotnej).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne