Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wspólne udzielanie zamówień publicznych

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Wojciech Ługowski
Autor: Fot. Aneta Szczęsna
Autor: Rys. Dominik Stańda

Trwający kryzys, a co za tym idzie poszukiwanie oszczędności w sektorze publicznym, zmierzające do ograniczania deficytu budżetowego, mogą i będą wymuszać na zamawiających konieczność łączenia swoich sił w celu uzyskiwania korzystniejszych warunków przy nabywaniu dóbr i usług oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Coraz popularniejsze stają się przeróżne formy zakupów grupowych, które pozwalają ograniczyć koszty zakupu dóbr i usług. „Grupony” obecne są wszędzie, dając adresatom takich przekazów – zazwyczaj reklamowych – szanse nabycia za istotnie mniejszą kwotę prawie wszystkiego, co jest dostępne na rynku. Trudno się zatem dziwić, że atrakcyjność takiej formy nabywania dóbr dostrzegają także zamawiający, szukając kolejnych oszczędności w wydatkowanych przez nich środkach publicznych.

 

Oczywiste jest, że malejący, jednostkowy koszt produkcji pozwala na wykorzystanie dobrodziejstwa płynącego z produkcji masowej, określanego korzyściami „efektu skali”. W praktyce udzielania zamówień publicznych przedmiotowa właściwość wykorzystywana jest poprzez zwiększenie ilości, a zatem również wartości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych poprzez udzielanie zamówień wspólnych przez kilku zamawiających. Efekt skali i oszczędności z tym związane nie są jednak jedyną zaletą wykorzystania takiego modelu.

Beneficjenci rozwiązania

Materialnoprawną podstawę udzielania zamówień wspólnych przez kilku zamawiających stanowi art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle powołanego przepisu zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Mając na względzie ustawową definicję zamawiającego, do kręgu zamawiających należy więc zakwalifikować wszystkie podmioty spełniające przesłanki opisane w art. 3 pzp. Zatem zasadniczymi podmiotami uprawnionymi do udzielania zamówień wspólnych są tzw. zamawiający klasyczni oraz zamawiający sektorowi.

 

literaturze podnosi się przy tym, że nie ma przeszkód prawnych do udzielania zamówień wspólnych przez podmioty, o których mowa w art. 3 pzp, wraz z podmiotami nieposiadającymi cech opisanych w powołanym przepisie1. Pogląd ten jest trafny, bowiem przepisy ustawy nie zakazują podmiotom niezobowiązanym do jej stosowania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach i w trybach w niej określonych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne