Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Komisja rozjemcza

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Magdalena Rudnik
Tagi:    fidic
Autor: Bartłomiej Brosz

Gdy w trakcie realizacji umowy dochodzi do konfliktu między zamawiającym a wykonawcą, a inwestycja prowadzona jest w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, wówczas spór rozstrzyga tzw. komisja rozjemcza.

Warunki kontraktowe FIDIC to powszechnie uznane, międzynarodowe standardy, ustalające wzorce umów o prace projektowe lub roboty budowlane. Stosowane są szczególnie przy dużych inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych. Ich głównym założeniem jest określenie wzajemnych relacji między zamawiającym, wykonawcą a inżynierem kontraktu (zarządzającym realizacją) oraz ich obowiązków.

Najbardziej rozpowszechnione w Polsce są Warunki kontraktowe dla budowy – dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego, tzw. czerwona księga (patrz ramka: Rodzaje procedur FIDIC). Nie jest to obowiązujący przepis prawa, lecz zbiór zasad, które wspomagają proces realizacji inwestycji prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Powołanie komisji

Aby w razie konieczności móc powołać komisję rozjemczą, która zajmie się rozwiązaniem sporu, informacja o tym musi zostać zawarta już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Postanowienia dotyczące „Roszczeń, sporów i arbitrażu” zawiera klauzula 20 warunków kontraktowych FIDIC. Według tej klauzuli strony sporu w celu jego rozstrzygnięcia mogą odwołać się do inżyniera kontraktu, komisji rozjemczej, a w ostateczności sięgnąć do arbitrażu międzynarodowego. Kształt procedury rozwiązywania sporów jest ostatecznie zawsze zależny od woli stron.

 

Pierwszą instancją w zakresie roszczeń zgłaszanych przez wykonawcę jest inżynier kontraktu. Na rozstrzygnięcie ma 42 dni od dnia otrzymania roszczenia od wykonawcy, które zatwierdza lub odrzuca, szczegółowo uzasadniając swoją decyzję. Jeśli w ten sposób nie udaje się jednak rozwiązać konfliktu, zamawiający razem z wykonawcą powołują komisję rozjemczą.

 

Jeżeli strony nie ustaliły wcześniej w załączniku do oferty, z ilu członków ma się składać komisja, przyjmuje się, że ma być ich trzech – każda strona przedstawia do zatwierdzenia drugiej swojego kandydata na arbitra, a następnie wspólnie powołują trzeciego członka, który będzie jednocześnie przewodniczącym komisji. Lista potencjalnych członków może też zostać już wcześniej dołączona do kontraktu i w momencie, kiedy konieczne jest powołanie komisji, arbitrzy wybierani są z owej listy. Strony umowy wspólnie przedstawiają komisji każdy problem w celu uzyskania opinii. Nie powinny konsultować się z komisją bez zgody i wiedzy drugiej strony. Powołanego członka komisji można odwołać tylko za zgodą obu stron. Angaż komisji rozjemczej wygasa z dniem, kiedy wchodzi w życie zwolnienie od zobowiązań lub w innym, ustalonym przez strony terminie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne