Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kontrola wydatków

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów bądź stosowano tryby niekonkurencyjne.

Od 7 grudnia 2011 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydane przez ministra rozwoju regionalnego. Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów nadal opisane są w załączniku nr 2.

Ułatwienia dla kontrolujących

Zaktualizowane Wytyczne uszczegóławiają m.in. zasady kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości podpisanych umów oraz udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki). Aby zweryfikować zgodność zawartych aneksów lub umów poprzedzonych wyborem wykonawcy w trybie niekonkurencyjnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, wprowadzone zostały wzory list sprawdzających. Dodatkowo wprowadzono zmiany, które upraszczają i zwiększają efektywność systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów, co jest istotne przede wszystkim dla instytucji kontrolujących. Działania planistyczno-sprawozdawcze prowadzone są obecnie w okresach półrocznych, a nie – jak dotychczas – kwartalnych. Odmienne zasady obowiązują też dla kontroli zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 169 ust. 2 pzp (20 mln euro dla robót budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw lub usług). Ponieważ procedura wyboru wykonawcy w tym przypadku podlega obligatoryjnej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP, kontrola instytucji w ramach POIiŚ dalej dotyczy jedynie zgodności zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub w decyzji o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków. Kontrola ta prowadzona jest jednak w ramach kontroli realizacji projektu na miejscu lub kontroli wniosku o płatność.

Dokumentacja musi być kompletna

W nowym wydaniu Wytycznych doprecyzowano, że kontrola procedur zawierania umów oraz zmian (aneksów) prowadzona jest na dokumentach. Dokumentacja przekazywana do kontroli powinna być kompletna i stanowić oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W praktyce zdecydowanie częściej spotykana jest ta druga forma przekazywania dokumentacji do kontroli, ponieważ dokumenty po przeprowadzonej kontroli pozostają najczęściej w siedzibie instytucji kontrolującej. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności ze względu na obszerność dokumentacji), instytucja kontrolująca może wyrazić zgodę na przekazanie dokumentacji np. w formie skanów wraz z oświadczeniem beneficjenta, że dokumenty są zgodne z oryginałem. W takiej sytuacji dokumentacja postępowania jest przekazywana w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem jedynie w przypadku, gdy w toku kontroli pojawiło się podejrzenie lub stwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów i/lub wytycznych, które mogą rodzić skutki finansowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne