Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kontrola wydatków

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Nowe zasady dotyczące kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakładają bardziej szczegółowe podejście do zamówień, w których zwiększano wartości umów bądź stosowano tryby niekonkurencyjne.

Od 7 grudnia 2011 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydane przez ministra rozwoju regionalnego. Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów nadal opisane są w załączniku nr 2.

Ułatwienia dla kontrolujących

Zaktualizowane Wytyczne uszczegóławiają m.in. zasady kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości podpisanych umów oraz udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki). Aby zweryfikować zgodność zawartych aneksów lub umów poprzedzonych wyborem wykonawcy w trybie niekonkurencyjnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, wprowadzone zostały wzory list sprawdzających. Dodatkowo wprowadzono zmiany, które upraszczają i zwiększają efektywność systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów, co jest istotne przede wszystkim dla instytucji kontrolujących. Działania planistyczno-sprawozdawcze prowadzone są obecnie w okresach półrocznych, a nie – jak dotychczas – kwartalnych. Odmienne zasady obowiązują też dla kontroli zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 169 ust. 2 pzp (20 mln euro dla robót budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw lub usług). Ponieważ procedura wyboru wykonawcy w tym przypadku podlega obligatoryjnej kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa UZP, kontrola instytucji w ramach POIiŚ dalej dotyczy jedynie zgodności zakresu zamówienia z zakresem przedsięwzięcia określonym we wniosku o dofinansowanie lub w decyzji o dofinansowaniu oraz kwalifikowalności wydatków. Kontrola ta prowadzona jest jednak w ramach kontroli realizacji projektu na miejscu lub kontroli wniosku o płatność.

Dokumentacja musi być kompletna

W nowym wydaniu Wytycznych doprecyzowano, że kontrola procedur zawierania umów oraz zmian (aneksów) prowadzona jest na dokumentach. Dokumentacja przekazywana do kontroli powinna być kompletna i stanowić oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W praktyce zdecydowanie częściej spotykana jest ta druga forma przekazywania dokumentacji do kontroli, ponieważ dokumenty po przeprowadzonej kontroli pozostają najczęściej w siedzibie instytucji kontrolującej. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności ze względu na obszerność dokumentacji), instytucja kontrolująca może wyrazić zgodę na przekazanie dokumentacji np. w formie skanów wraz z oświadczeniem beneficjenta, że dokumenty są zgodne z oryginałem. W takiej sytuacji dokumentacja postępowania jest przekazywana w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem jedynie w przypadku, gdy w toku kontroli pojawiło się podejrzenie lub stwierdzenie naruszenia obowiązujących przepisów i/lub wytycznych, które mogą rodzić skutki finansowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne