Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Osoby trzecie w postępowaniu

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Krzysztof Puchacz

Nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych przez osoby niebędące pracownikami zamawiającego.

W sierpniu ubiegłego roku sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). Nowe przepisy weszły w życie 11 lutego br. Przed nowelizacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości związanych z zamówieniami publicznymi potencjalnie mógł ponosić kierownik zamawiającego oraz pracownicy, którym kierownik zamawiającego powierzył czynności przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (do takiego wniosku prowadziła analiza art. 4 uondfp, wskazującego osoby mogące ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną). W praktyce taką odpowiedzialność – w przypadku większości czynów występujących na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ponosiła osoba podpisująca umowę o zamówienia publiczne. Było to efektem przyjęcia przez ustawodawcę w art. 17 uondfp zasady, zgodnie z którą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych było – w przypadku tych czynów – udzielenie zamówienia publicznego (podpisanie umowy o zamówienie publiczne).

 

Nowelizując ustawę, ustawodawca zrezygnował z dotychczasowej zasady, zgodnie z którą odpowiedzialność dyscyplinarna ponoszona była przez osoby, które udzielały zamówienia, i obciążył nią osoby dokonujące czynności w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania (patrz ramka).

 

W związku z tym, że czynności, których nieprawidłowa realizacja może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, po nowelizacji ustawy są wykonywane co do zasady przez pracowników zamawiającego, praktycznego znaczenia nabiera znowelizowany art. 4 ust. 1 pkt 2, przewidujący odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników zamawiającego, którym na podstawie art. 18 ust. 2 pzp kierownik jednostki powierzył wykonywanie obowiązków, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

 

Odpowiedzialność osoby, której powierzono przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zmiana podejścia ustawodawcy do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (teraz odpowiada osoba wykonująca daną czynność) spowodowała także konieczność włączenia do zakresu podmiotowego odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących pracownikami zamawiającego, a wykonujących czynności na etapie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 pzp zamawiający ma możliwość powierzenia przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobom trzecim. Nowy art. 4 ust. 2 uondfp przewiduje, że w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 uondfp, osoba niebędąca pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, której na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, jeżeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane zamówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne