Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Gdy pojawi się syndyk

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: mec. Izabela Skonieczna-Powałka
Tagi:    oświadczenie

Co może, a co powinien zrobić zamawiający, kiedy po podpisaniu umowy o roboty budowlane następuje ogłoszenie upadłości wykonawcy obejmującej likwidację jego majątku.

Zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym regulowane są przede wszystkim ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.)., dalej: pun. Zgodnie z jej art. 75 ust. 1, jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy upadłości. Na jego miejsce wstępuje syndyk masy upadłości, który stosownie do celu postępowania upadłościowego likwiduje majątek dłużnika i w ramach podziału funduszy masy zaspokaja wierzycieli według kolejności określonej przepisami prawa upadłościowego (kategorie zaspokojenia).

Kontynuacja umowy lub odstąpienie

Upadłość dłużnika wpływa na jego stosunki zobowiązaniowe, w tym także na umowę o roboty budowlane, którą syndyk może nadal wykonywać lub też od niej odstąpić na podstawie przepisów pun, przy czym nie ma tu znaczenia tryb zawarcia umowy, w szczególności fakt udzielenia upadłemu wykonawcy zlecenia w drodze zamówienia publicznego.

 

Jeżeli syndyk zdecyduje się na wykonanie umowy, to relacje między upadłym a zamawiającym pozostają bez zmian. Stosunki te są nadal regulowane przez umowę oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) o wykonaniu umów wzajemnych i skutkach ich niewykonania.

 

Jak zostało wyżej wskazane, syndyk może też podjąć decyzję o zaprzestaniu wykonywania umowy. Zgodnie bowiem z art. 98 ust. 1 pun, jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej (a do takich umów zalicza się umowa o roboty budowlane) nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić.

 

Zaznaczyć jednak należy, że odstąpienie w tym trybie jest możliwe tylko w przypadku, gdy żadna ze stron nie spełniła w całości swojego świadczenia. Jeżeli zatem zobowiązanie z umowy choć jedna strona wykona w całości, syndyk nie ma prawa odstąpienia od umowy w trybie art. 98 pun. Ponadto, jeśli zobowiązania były wykonane w części, prawo odstąpienia może dotyczyć tylko części niewykonanej (o ile świadczenia stron są podzielne).

Oświadczenie syndyka

Ogłoszenie upadłości wykonawcy w oczywisty sposób stawia pod znakiem zapytania dalsze losy inwestycji. W związku z tym zamawiający – stosownie do art. 98 ust. 2 pun – może złożyć syndykowi „w formie pisemnej z datą pewną żądanie, aby ten w terminie trzech miesięcy oświadczył na piśmie, czy od umowy odstępuje, czy też żąda jej wykonania”. Jeżeli w tym terminie syndyk nie złoży oświadczenia, oznacza to, że od umowy odstępuje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne