Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Jerzy Wysocki
Jerzy Wysocki
Autor: Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jednym z warunków udziału było dostarczenie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych. Oferta została złożona przez wykonawcę będącego osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Złożył on dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, tj. kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, u którego jest zatrudniony. Jak powinien postąpić zamawiający w zaistniałej sytuacji? Ponadto dodam, że inny wykonawca dołączył dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na którym widnieje nazwisko panieńskie, nie dołączając dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego z adnotacją o przyjęciu nazwiska męża. Czy w takim wypadku zamawiający ma prawo zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień odnośnie złożonego dokumentu na podstawie art. 26 ust. 4 pzp?

 

Wykonawcą może być osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Podlega ona wszystkim zasadom zamówień publicznych jak każdy inny wykonawca składający swoją ofertę. Zgodnie z art. 25 pzp zamawiający ma prawo żądać dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Mają one potwierdzać warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty, których zamawiający żąda w postępowaniu, muszą być wymienione w ogłoszeniu i siwz. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca składa dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może też żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jednak może to zrobić wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. A więc to wykonawca, który złożył dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, tj. kserokopię, powinien potwierdzić ją za zgodność z oryginałem, a nie jego pracodawca. To nie pracodawca jest stroną w tym postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 pzp zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert. W oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 26 ust. 2a pzp to wykonawca musi udowodnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Tak więc to wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że złożone dokumenty dotyczą tej samej osoby i to on ma udowodnić, że jest osobą, której dotyczy złożony dokument, a różnica nazwisk wynika z przyjęcia nazwiska męża w wyniku zawarcia związku małżeńskiego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne