Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-04-2012
Tagi:    konsorcjum   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Zamawiający, określając wymaganą wartość wykonanych usług w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia wykonawców, powinien przede wszystkim kierować się wartością usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia z lat wcześniejszych.

 

Sygn. akt: KIO 201/12

Wyrok z dnia 9 lutego 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę opisu sposobu spełniania warunku przez zastąpienie kwoty 800 000 zł kwotą 700 000 zł.


Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia szpitala”. Jeden z wykonawców złożył odwołanie, zarzucając mu, iż na potwierdzenie spełniania warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia wymaga, aby wykonawca „wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w to tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. ochrona osób i mienia realizowana w szpitalach posiadających oddziały Psychiatrii Sądowej lub w zakładach penitencjarnych. Za usługi spełniające ww. warunek będą uznane usługi wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 800 000 zł rocznie. W przypadku usług wykonanych lub wykonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do całego okresu wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 800 000 zł. Usługi wykonane lub wykonywane przez okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają ww. warunku”. W ocenie odwołującego jest to warunek dyskryminujący i naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający określił ww. warunek w sposób nieprecyzyjny, a ponadto nieadekwatny do wartości przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne