Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 02-04-2012
Tagi:    konsorcjum   siwz

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Zamawiający, określając wymaganą wartość wykonanych usług w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia wykonawców, powinien przede wszystkim kierować się wartością usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia z lat wcześniejszych.

 

Sygn. akt: KIO 201/12

Wyrok z dnia 9 lutego 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę opisu sposobu spełniania warunku przez zastąpienie kwoty 800 000 zł kwotą 700 000 zł.


Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia szpitala”. Jeden z wykonawców złożył odwołanie, zarzucając mu, iż na potwierdzenie spełniania warunku posiadanej wiedzy i doświadczenia wymaga, aby wykonawca „wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w to tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. ochrona osób i mienia realizowana w szpitalach posiadających oddziały Psychiatrii Sądowej lub w zakładach penitencjarnych. Za usługi spełniające ww. warunek będą uznane usługi wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 800 000 zł rocznie. W przypadku usług wykonanych lub wykonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do całego okresu wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 800 000 zł. Usługi wykonane lub wykonywane przez okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają ww. warunku”. W ocenie odwołującego jest to warunek dyskryminujący i naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający określił ww. warunek w sposób nieprecyzyjny, a ponadto nieadekwatny do wartości przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne