Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Oryginał czy kopia

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Małgorzata Stachowiak

Forma oświadczeń i dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w zależności od trybu postępowania składają:

 

1) wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

2) oferty,

3) postąpienia (w aukcji lub licytacji elektronicznej),

4) wyjaśnienia (np. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp),

5) oświadczenia (np. wypowiadając się co do poprawy omyłki na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp lub w przypadku wątpliwości w zakresie ceny i podejrzenia podania w ofercie rażąco niskiej ceny).

 

W każdym przypadku istotna jest nie tylko treść przekazywanych oświadczeń, wniosków czy zawiadomień, ale także ich forma.

Dla jakich oświadczeń

Katalog dokumentów możliwych do żądania przez zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). Zgodnie z tytułem rozporządzenie w paragrafie 6 zawiera przepisy dotyczące formy składanych przez wykonawców w toku postępowania dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, a dokumenty elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu).

 

Przed ustaleniem, co w praktyce oznacza przytoczony zapis, warto poświęcić chwilę uwagi rozważaniom, jakiego rodzaju dokumentów on dotyczy. Uznać należy, że odnosi się on do dokumentów wymienionych w rozporządzeniu, przy czym warto zauważyć, że w świetle przepisów rozporządzenia dokumentem będą też oświadczenia w nim wymienione, np.:

 

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (§ 2 ust. 1 pkt 1),
  • oświadczenie składane przez osoby fizyczne w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp (§ 2 ust. 1 pkt 2),
  • oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (§ 1 ust. 1 pkt 7).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne