Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Racjonalność wezwania do uzupełnienia

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Wojciech Hartung

Domniemana zasada jednorazowości uzupełniania dokumentów ma jakoby czynić zadość równemu traktowaniu wykonawców. Zasady tej ustawodawca jednak wyraźnie w przepisach nie określił – jak się wydaje celowo.

Regulacje dotyczące zamówień publicznych podlegają ciągłym zmianom, które – przynajmniej w sferze postulatów – mają na celu poszukiwanie optymalnego kompromisu między zasadami racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych a zachowaniem zasad konkurencji. Wszystko rzecz jasna w granicach wyznaczonych prawem europejskim. Spośród wielu przepisów, które zawarcie takiego kompromisu zdają się sugerować, warto zwrócić uwagę na art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Dlaczego wzywać do uzupełnienia?

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady, zgodnie z którą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty wraz z ofertą (przetarg nieograniczony) lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny).

 

Warto wskazać, że jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Sejm V kadencji; druk 1193) z 2007 r., która wprowadziła istotną zmianę w dotychczasowym brzmieniu art. 26 ust. 3 – „proponowane brzmienie art. 26 ust. 3 stanowi kolejne rozwiązanie projektu, które przyczyni się do podniesienia efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych”, ponieważ „pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył ofertę faktycznie najkorzystniejszą ekonomicznie, chociaż niekoniecznie od razu złożył ofertę poprawną formalnie”.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne