Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Racjonalność wezwania do uzupełnienia

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Wojciech Hartung

Domniemana zasada jednorazowości uzupełniania dokumentów ma jakoby czynić zadość równemu traktowaniu wykonawców. Zasady tej ustawodawca jednak wyraźnie w przepisach nie określił – jak się wydaje celowo.

Regulacje dotyczące zamówień publicznych podlegają ciągłym zmianom, które – przynajmniej w sferze postulatów – mają na celu poszukiwanie optymalnego kompromisu między zasadami racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych a zachowaniem zasad konkurencji. Wszystko rzecz jasna w granicach wyznaczonych prawem europejskim. Spośród wielu przepisów, które zawarcie takiego kompromisu zdają się sugerować, warto zwrócić uwagę na art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Dlaczego wzywać do uzupełnienia?

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Przepis ten wprowadza wyjątek od zasady, zgodnie z którą wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty wraz z ofertą (przetarg nieograniczony) lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny).

 

Warto wskazać, że jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Sejm V kadencji; druk 1193) z 2007 r., która wprowadziła istotną zmianę w dotychczasowym brzmieniu art. 26 ust. 3 – „proponowane brzmienie art. 26 ust. 3 stanowi kolejne rozwiązanie projektu, które przyczyni się do podniesienia efektywności i racjonalności wydatkowania środków publicznych”, ponieważ „pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą, który złożył ofertę faktycznie najkorzystniejszą ekonomicznie, chociaż niekoniecznie od razu złożył ofertę poprawną formalnie”.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne