Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Bezpieczny podpis

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Jan Byrski

Prawo zamówień publicznych w bardzo ograniczonym zakresie umożliwia zamawiającym i wykonawcom komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

W grudniu 2004 r. organy Unii Europejskiej ogłosiły komunikat Komisji i Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych”. Czytamy w nim m.in., że jeżeli zamówienia drogą internetową zostaną upowszechnione, to pozwolą one zaoszczędzić rządom do 5 proc. na wydatkach i do 50-80 proc. na kosztach transakcji zarówno dla nabywców, jak i dostawców. Aby jednak rozpowszechnić zamówienia składane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na arenie europejskiej, trzeba pamiętać o pewnych niezbędnych działaniach, które sprawią, że środki komunikacji i narzędzia używane w systemach elektronicznych zamówień publicznych nie będą dyskryminujące, a jednocześnie staną się powszechnie dostępne i interoperacyjne oraz w żadnym wypadku nie ograniczą dostępu podmiotów gospodarczych do procedury składania ofert. Państwa członkowskie UE powinny wybrać wymagany poziom zgodny z dyrektywą 1999/93/WE w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisów elektronicznych. W Polsce postanowienia tej dyrektywy znalazły odzwierciedlenie w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Taki sam jak własnoręczny

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym (dalej: upe) rozróżnia się dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły i bezpieczny. Przepisy określające skutki prawne złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego zawarte są w art. 5 ust. 2 upe, który mówi, że dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. W zakresie czynności cywilnoprawnych potwierdza to art. 78 § 2 kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r., DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z którego wynika, że oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są równoważne oświadczeniom woli opatrzonym podpisem własnoręcznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne