Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Bezpieczny podpis

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Jan Byrski

Prawo zamówień publicznych w bardzo ograniczonym zakresie umożliwia zamawiającym i wykonawcom komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej i z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

W grudniu 2004 r. organy Unii Europejskiej ogłosiły komunikat Komisji i Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych”. Czytamy w nim m.in., że jeżeli zamówienia drogą internetową zostaną upowszechnione, to pozwolą one zaoszczędzić rządom do 5 proc. na wydatkach i do 50-80 proc. na kosztach transakcji zarówno dla nabywców, jak i dostawców. Aby jednak rozpowszechnić zamówienia składane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na arenie europejskiej, trzeba pamiętać o pewnych niezbędnych działaniach, które sprawią, że środki komunikacji i narzędzia używane w systemach elektronicznych zamówień publicznych nie będą dyskryminujące, a jednocześnie staną się powszechnie dostępne i interoperacyjne oraz w żadnym wypadku nie ograniczą dostępu podmiotów gospodarczych do procedury składania ofert. Państwa członkowskie UE powinny wybrać wymagany poziom zgodny z dyrektywą 1999/93/WE w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisów elektronicznych. W Polsce postanowienia tej dyrektywy znalazły odzwierciedlenie w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (DzU nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Taki sam jak własnoręczny

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym (dalej: upe) rozróżnia się dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły i bezpieczny. Przepisy określające skutki prawne złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego zawarte są w art. 5 ust. 2 upe, który mówi, że dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. W zakresie czynności cywilnoprawnych potwierdza to art. 78 § 2 kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r., DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z którego wynika, że oświadczenia woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są równoważne oświadczeniom woli opatrzonym podpisem własnoręcznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne