Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Problemy z obliczaniem?

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Teresa Zjawińska-Jankowska

Właściwe określenie wartości zamówienia jest kluczową sprawą dla poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego zależy bowiem wybór odpowiedniej procedury przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne.

Problematykę ustalenia wartości zamówienia regulują art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Ustawodawca nie definiuje w niej jednak pojęcia „wartość zamówienia”, a jedynie wskazuje podstawę do jej ustalenia, którą – zgodnie z definicją zawartą w art. 32 ust. 1 Pzp – jest „całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”. Przy czym pojęcie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy nie zostało w Pzp określone. Ustalenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy powinno być jednak dokonane z należytą starannością. W prawie cywilnym funkcjonuje pojęcie „należytej staranności” wymaganej od dłużnika, co oznacza, że jest on obowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 9 Dyrektywy nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. o koordynacji procedur zawierania umów o realizację robót publicznych, dostaw i świadczenie usług: „Podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą. W obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienie zamówienia. (…) Żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw i/lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy. (…) W przypadku, gdy łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowej (…), dyrektywę stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia”. Jeśli w przypadku zamiaru nabycia podobnych dostaw może dojść do zamówień udzielanych w tym samym czasie w różnych częściach, uwzględnia się całkowitą wartość szacunkową wszystkich takich części.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne