Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Problemy z obliczaniem?

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Teresa Zjawińska-Jankowska

Właściwe określenie wartości zamówienia jest kluczową sprawą dla poprawnego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Od tego zależy bowiem wybór odpowiedniej procedury przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne.

Problematykę ustalenia wartości zamówienia regulują art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Ustawodawca nie definiuje w niej jednak pojęcia „wartość zamówienia”, a jedynie wskazuje podstawę do jej ustalenia, którą – zgodnie z definicją zawartą w art. 32 ust. 1 Pzp – jest „całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością”. Przy czym pojęcie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy nie zostało w Pzp określone. Ustalenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy powinno być jednak dokonane z należytą starannością. W prawie cywilnym funkcjonuje pojęcie „należytej staranności” wymaganej od dłużnika, co oznacza, że jest on obowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (art. 355 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 9 Dyrektywy nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. o koordynacji procedur zawierania umów o realizację robót publicznych, dostaw i świadczenie usług: „Podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą. W obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienie zamówienia. (…) Żaden projekt budowlany ani żadne planowane nabycie pewnej ilości dostaw i/lub usług nie mogą być dzielone z zamiarem uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy. (…) W przypadku, gdy łączna wartość części jest równa lub większa od wartości progowej (…), dyrektywę stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia”. Jeśli w przypadku zamiaru nabycia podobnych dostaw może dojść do zamówień udzielanych w tym samym czasie w różnych częściach, uwzględnia się całkowitą wartość szacunkową wszystkich takich części.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne