Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

W poszukiwaniu odpowiednich ofert

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: mec. Grzegorz Mazurek

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli nie zostaną złożone adekwatne do jego potrzeb oferty. W praktyce może mieć jednak problem z wprowadzaniem zmian do wcześniejszych warunków zamówienia.

Stosowanie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, w praktyce wiąże się z dwoma problemami – po pierwsze, z trudnością określania „istotności” zmian pierwotnych warunków zamówienia, po drugie, z kwestią nieudanych postępowań z powodu braku ważnych ofert, które nie odpowiadają w sposób literalny temu przepisowi.


Art. 67 ust. 1 pkt 4 pzp

 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli (…) w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.


Organy kontrolne o „istotności”

Zmiany „istotne” pierwotnych warunków zamówienia próbowano sklasyfikować w dokumencie Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) w 2010 r.

 

Uznano, że istotne to takie zmiany, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych wykonawców niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty. Wskazano, że za istotną zmianę należy więc uznać taką, która może wpływać na krąg potencjalnie zainteresowanych oferentów, stanowiąc naruszenie zasady równego traktowania wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne