Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-01-2006

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


PODPIS OSOBY NIEUPRAWNIONEJ

Sygn. akt UZP/ZO/0-3347/05


Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę. Odwołujący złożył protest na czynność zamawiającego, polegającą na odrzucenia jego oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem odwołującego, zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Odwołujący wniósł o:

 

1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,

2. powtórzenie czynności oceny ofert i dokonanie wyboru tej najkorzystniejszej, z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego.

 

W uzasadnieniu złożonego protestu odwołujący stwierdził, że podstawa prawna (tj. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp) odrzucenia jego oferty – wskazana przez zamawiającego – oraz faktyczna (tj. brak podpisów wszystkich prokurentów) jest błędna. Jego zdaniem, sposób podpisania oferty nie jest treścią oferty i dlatego nie można odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z tego powodu, że jest podpisana przez osoby nieupoważnione. Jedyną ewentualną podstawą do odrzucenia oferty z powodu wadliwości w jej podpisaniu mógłby być art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, nakazujący zamawiającemu odrzucić ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Jednakże ta okoliczność w odniesieniu do oferty odwołującego nie zachodzi, gdyż została ona podpisana w sposób zgodny z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji, a zatem jest ważna i skuteczna. Ofertę podpisało dwóch prokurentów spółki z o.o. Osoby te są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w dziale 2, rubryka 3) jako prokurenci spółki, przy czym na odpisie z KRS, załączonym do oferty, odzwierciedlono jedynie łączny charakter prokury bez sprecyzowania sposobu jej wykonywania. Prokura łączna została ustanowiona na mocy oświadczenia zarządu spółki jako wymagająca do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu spółki współdziałania dwóch prokurentów lub jednego prokurenta z członkiem zarządu. Tak więc czynności prawne, dokonywane wspólnie przez wymienionych wyżej prokurentów – w tym podpisanie oferty – są ważne i nie wymagają zgody pozostałych prokurentów. Zgodnie z art. 109 [4] kodeksu cywilnego (dalej: kc) prokura może być udzielona jednej lub kilku osobom. Jeżeli prokura udzielona jest kilku osobom, to może zostać udzielona im w sposób oddzielny lub łącznie. Cytowany przepis kc nie zawiera wskazówek co do sposobu wykonywania prokury łącznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne