Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-01-2006

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych w ostatnim czasie przez zespoły arbitrów.


PODPIS OSOBY NIEUPRAWNIONEJ

Sygn. akt UZP/ZO/0-3347/05


Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę. Odwołujący złożył protest na czynność zamawiającego, polegającą na odrzucenia jego oferty w przedmiotowym postępowaniu. Zdaniem odwołującego, zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Odwołujący wniósł o:

 

1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego,

2. powtórzenie czynności oceny ofert i dokonanie wyboru tej najkorzystniejszej, z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego.

 

W uzasadnieniu złożonego protestu odwołujący stwierdził, że podstawa prawna (tj. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp) odrzucenia jego oferty – wskazana przez zamawiającego – oraz faktyczna (tj. brak podpisów wszystkich prokurentów) jest błędna. Jego zdaniem, sposób podpisania oferty nie jest treścią oferty i dlatego nie można odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp z tego powodu, że jest podpisana przez osoby nieupoważnione. Jedyną ewentualną podstawą do odrzucenia oferty z powodu wadliwości w jej podpisaniu mógłby być art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, nakazujący zamawiającemu odrzucić ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Jednakże ta okoliczność w odniesieniu do oferty odwołującego nie zachodzi, gdyż została ona podpisana w sposób zgodny z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji, a zatem jest ważna i skuteczna. Ofertę podpisało dwóch prokurentów spółki z o.o. Osoby te są wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym (w dziale 2, rubryka 3) jako prokurenci spółki, przy czym na odpisie z KRS, załączonym do oferty, odzwierciedlono jedynie łączny charakter prokury bez sprecyzowania sposobu jej wykonywania. Prokura łączna została ustanowiona na mocy oświadczenia zarządu spółki jako wymagająca do skutecznego składania oświadczeń woli w imieniu spółki współdziałania dwóch prokurentów lub jednego prokurenta z członkiem zarządu. Tak więc czynności prawne, dokonywane wspólnie przez wymienionych wyżej prokurentów – w tym podpisanie oferty – są ważne i nie wymagają zgody pozostałych prokurentów. Zgodnie z art. 109 [4] kodeksu cywilnego (dalej: kc) prokura może być udzielona jednej lub kilku osobom. Jeżeli prokura udzielona jest kilku osobom, to może zostać udzielona im w sposób oddzielny lub łącznie. Cytowany przepis kc nie zawiera wskazówek co do sposobu wykonywania prokury łącznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne